Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 – Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016. (Αριθ. πράξης 118/19.5.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1764/22.05.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος παροχή άδειας άσκησης της δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015 απαιτείται η τήρηση διαδικασίας, κατά περίπτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΕ 42/30.5.2014 ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το κείμενο της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

– – –
Αριθ. Πράξης: 95/27.05.2016 – ΦΕΚ B 1574 – 03.06.2016
Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)»

– – –
Αριθμ. πράξης 82/8.3.2016 – ΦΕΚ B 651 – 10.03.2016
Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)