Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Αριθμ. 1004/135291 – ΦΕΚ B 2918 – 29.10.2014

Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους.