Έξοδα Κηδείας για ασφαλισμένους του ΝΑΤ

Έξοδα Κηδείας

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 613 ΕΥΡΩ από 30/12/2005. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

Αίτηση εξόδων κηδείας
Δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86