Φορολογική δήλωση 2018. Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι

Φορολογική δήλωση 2018. Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι

Ευνοϊκή φορολόγηση αυτών που απασχολήθηκαν περιστασιακά ή ευκαιριακά το προηγούμενο έτος 2017Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 114 με την οποία παρατείνεται και για τη φορολογική δήλωση 2018 (εισοδήματα έτους 2017) η υφιστάμενη και για το 2016 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων / επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Το Άρθρο της διάταξης του παραπάνω σχεδίου νόμου

Άρθρο 114
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται περίπτ. ι, ως εξής:
«ι) Οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.) στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 35Α του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017»