ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. Πρόσληψη νομικών συνεργατών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών (εμμίσθων δικηγόρων) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Αιτήσεις έως 31/01/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Αρ. Πρωτ. 171
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών (εμμίσθων δικηγόρων) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 Νόμου 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος