Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

Αριθμ. οικ. 655/60 – ΦΕΚ B 70 – 16.01.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας