Ίδρυση Σχολής Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (πινγκ πονγκ) στην Αθήνα

Αριθμ. 22198 – ΦΕΚ Β 2118 – 01.08.2014

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ Κατηγορίας στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2014, με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών διακόσιες (200).

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. Μωραΐτη Ιωάννα του Παναγιώτη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο.
2. Γαβρίλη Γεωργία του Γρηγόρη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος.
3. Κοτσίρη Ελεάνα του Χρήστου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Κολυμπάδη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως μέλος.
5. Τσόπελα Γεώργιο του Θεοδώρου, μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χαλκίδου Μαρία του Θεοδώρου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στη γραμματέα δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά (σύμφωνα με την με την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή του ν. 4250/2014). Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων(συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

Β. Η γραμματέας της σχολής μεριμνά για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει σχετικό πίνακα, που παρέχεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνει και συμπληρώνει πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

Άρθρο 2
Διευθυντής – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται η Αικατερίνη Σπανού του Θεοκλήτου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.
– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
– Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.
– Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.
– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.
– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.
– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

Άρθρο 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά περίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέδου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11-07-2013, ΦΕΚ 163/Α΄/ 12-07-2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.

Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9-2-2007, ΦΕΚ 26/Α΄ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
Β) Να έχουν γεννηθεί έως και 31-12-1991.
Γ) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι ενεργοί αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τουλάχιστον πέντε έτη και να έχουν παρακολουθήσει τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Α, Β και Γ επιπέδου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (και τα τρία επίπεδα) που διοργανώθηκαν κατά τα έτη 2009 έως 2011, τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.
2. Να είναι αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τουλάχιστον πέντε έτη, τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία και να κατέχουν βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων ή διαλέξεων στην προπονητική του αθλήματος, οργανωμένων από Ομοσπονδίες μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
3. Να είναι διακεκριμένοι αθλητές/αθλήτριες επιτραπέζιας αντισφαίρισης που έχουν κατακτήσει μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.
4. Να είναι διακεκριμένοι αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης (έως τρίτη θέση) στην αναγνωρισμένη από την ομοσπονδία διοργάνωση της Α1 εθνικής κατηγορίας (διασυλλογικό πρωτάθλημα), τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.
5. Να είναι φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. και ενεργοί αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τουλάχιστον πέντε έτη, τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.
6. Να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., και ενεργοί αθλητές για τουλάχιστον τρία έτη, τούτο βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
6. Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) με την οποία βεβαιώνεται η απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση ενεργή αθλητική συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο άθλημα, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του κριτηρίου 1, 2,4,5 ή 6 του Άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης.
7. Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) με την οποία βεβαιώνεται και η διάκριση του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που γίνεται χρήση των κριτηρίων 3 ή 4 του Άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης.
8. Βεβαίωση Τ.Ε.Φ.Α.Α. (για την ιδιότητα του φοιτητή) ή πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κριτηρίου 5 ή 6 αντίστοιχα του Άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, κατατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ.2 ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137 Α).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 « Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
Την υπ’ αριθμ. 175537/25484/22410/11363 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 1864/Β/8-07-2014).
2. Τον Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.», και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ 1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
3. Τα υπ’ αριθμ. 2934/1-11-2012 και 1023/4-04-2014 έγγραφα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).
4. Το υπ’ αριθμ. 27286/23-11-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).
5. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού,