Ίδρυση σχολής προπονητών ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ (kickboxing) στην Αθήνα

Ίδρυση σχολής προπονητών ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ (kickboxing) στην Αθήνα

Επανιδρύεται η Σχολή Προπονητών KIK ΜΠΟΞΙΝΓΚ Γ ́ Κατηγορίας της ΑθήναςΑριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/255859/10234/4898/1507 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2328/20.06.2018

Ίδρυση σχολής προπονητών ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ (kickboxing), Γ κατηγορίας στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Επανιδρύεται η Σχολή Προπονητών KIK ΜΠΟΞΙΝΓΚ Γ ́ Κατηγορίας της Αθήνας που ιδρύθηκε με την αριθμ. 339776/2588/729/572/ απόφαση (ΦΕΚ 3596/Β/31-12-2014), με μοναδική αρμοδιότητα την έκδοση διπλώματος του Μόρτογλου Γεώργιου του Δημητρίου.

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:

1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ως Πρόεδρος.
2. ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ως μέλος.
3. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
5. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

ΑΡΘΡΟ 2
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.