Ίδρυση σχολής προπονητών για σκάκι στην Αθήνα

Ίδρυση σχολής προπονητών για σκάκι στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών Σκάκι Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα 1/6/2019 έως 31/5/2020
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 117155/3822/1907/635 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 940/20.03.2019
Ίδρυση σχολής προπονητών για σκάκι Γ΄κατηγορίας, στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται σχολή προπονητών Σκάκι Γ’ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα 1/6/2019 έως 31/5/2020 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΩΡΕΣ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)
Γ 300 50 6 Μήνες 350

Η διοίκηση, η διεύθυνση, λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους:
1. ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος.
3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΟ, ως μέλος.
5. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπρόσωπος προπονητών, ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: ΓΚΩΜΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ, υπάλληλοι ΓΓΑ.
Στα μέλη της Επιτροπής και στους Γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει αν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης) και το διδακτικό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ).
β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).
γ. H επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη της διαπίστωσης – ελέγχου της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των σωματείου/ων ή αν αυτό/α λογίζεται/ονται ως αναγνωρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του τμήματος αθλητικών φορέων της ΓΓΑ και των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, για το/α σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης). Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης περιγράφεται με τον αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΕΑΕΑ /ΤΕΑΣΠ /428302/22809/3677/2925/18-10- 2017 έγγραφο του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.
δ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ομοσπονδίας.
ε. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ .
ζ. Επίσης, δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κλπ).
στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας.
η. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο εξεταστές.
θ. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΝΤΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, απόφοιτος ΑΕΙ, PhD και Διαιτητής Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.
– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.
– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
– Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής).
– Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.
– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.
– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής. Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ / ΤΟΜΕΑΣ 1 – ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επίπεδο 1) ΩΡΕΣ
1 Αθλητική Διαιτολόγια 10
ΣΥΝΟΛΟ: 10

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 2 – ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επίπεδο 1) ΩΡΕΣ
1 Αθλητική Παιδαγωγική 10
2 Αθλητική Ψυχολογία 10
3 Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού 10
4 Σκάκι: Βασικές Έννοιες και Αρχές Ιστορία 5
5 Λογισμικό – Διαδίκτυο 10
ΣΥΝΟΛΟ: 45

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 – ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επίπεδο 1) ΩΡΕΣ
1 Γενική Προπονητική 25
2 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 10
3 Κανόνες σκακιού 5
4 Ειδική Αγωγή: ενταξιακή εκπαίδευση και παράλληλη στήριξη 10
5 Σκάκι: Σχολικό σκάκι/Αγωνιστικό σκάκι – Οργάνωση και Πρωταθλητισμός 25
6 Θεωρία Σκακιστικών Ανοιγμάτων 30
7 Θεωρία Σκακιστικών Φινάλε 40
8 Στρατηγική 50
9 Τακτική – Συνδυασμοί 50
ΣΥΝΟΛΟ: 245

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες), (β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης), (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).
Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες. Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς.
Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.
Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:
1. Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία- ένωση-σύλλογος- Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
2. Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 30% των ωρών). Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα του Γενικού Κύκλου Σπουδών, τα οποία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές, για όλα τα αθλήματα, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.
Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται ως εξής: Οι διαλέξεις για τα μαθήματα που θα προγραμματιστούν με εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση θα αναρτώνται στην πλατφόρμα. Κάθε σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των προσωπικών του κωδικών που θα του δοθούν κατά την έναρξη της Σχολής, ώστε να εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα της τηλε-εκπαίδευσης και να παρακολουθεί τις διαλέξεις.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ. Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοινώσεις, την διδακτέα ύλη, βιντεοσκοπημένη παράδοση μαθημάτων, ερωτηματολόγιο με δυνατότητα αυτόματης απάντησης, και ότι άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εφαρμογή θα καταγράφει σε βάση δεδομένων τη χρονική διάρκεια σε λεπτά της ώρας την παραμονή των χρηστών-σπουδαστών σε κάθε μάθημα, και τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:
α) Έχει υποβάλλει αίτηση στη Γ.Γ.Α. προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α.
β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής
γ) Παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής.
δ) Παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.
Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007,ΦΕΚ 26/Α’ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται ανωτέρω και προπονητές Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές (πέραν της πενταετίας) προπονητικό και διδακτικό έργο.
Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία / έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών φορέων καθώς και φύλλα αγώνων/ πινάκια αγώνων για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την ύπαρξη και διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς).

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα.
4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 120 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 130, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας εντός του ημερολογιακού έτους 2019).

3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση. Ειδικά , οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του
ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.
Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Α.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη Γ.Γ.Α. ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο, φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη Γ.Γ.Α.
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής, γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία με επισυναπτόμενα τα σχετικά φύλλα
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
– Πτυχίο-Ειδικότητα.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
8. Για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ απαιτούνται:
– Πτυχίο.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα) ολοκληρώνεται τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη:
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.