Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 12/2015 – ΦΕΚ A 9 – 19.01.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Πδ 120/1997 (Α 110) «Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία»

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 120/1997 (Α 110)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Π.δ. 120/1997 (Α ́ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ΗΣΚΘΕΕΑ ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις ως προς την έκδοση−εκτύπωση ή αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραστατικών θαλάσσιας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της άϋλης μορφής αυτών:»

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Π.δ. 120/1997 (Α 110) προστίθενται περιπτώσεις ζ) και η) ως εξής:
«ζ) Υποχρέωσης αναγνώρισης του εκτυπωμένου με ίδια μέσα παραστατικού θαλάσσιας μεταφοράς, το οποίο έχει εκδοθεί με κάθε νόμιμο τρόπο.
η) Υποστήριξης συστήματος ανάγνωσης παραστατικών θαλάσσιας μεταφοράς με την επίδειξή τους μέσω φορητής ηλεκτρονικής συσκευής.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει είκοσι (20) ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του (19.01.2015) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 08-02-2015)

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ