Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Ορισμός και διαδικασία εγγραφής

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Ορισμός και διαδικασία εγγραφής

Καθορισμός του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτόΑριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3584/23.08.2018
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης,
β) της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
γ) της διαδικασίας τήρησής του και
δ) κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με τα ανωτέρω.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν το περιεχόμενο και έννοια που τους αποδίδεται στο Κεφάλαιο Β του ν. 4030/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Ορισμός, διαχείριση και λειτουργίες του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
1. Καταρτίζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4030/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016.

2. Στο Μητρώο εγγράφονται οι ελεγκτές δόμησης με αύξοντα Αριθμό Μητρώου, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους.

3. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο.

4. Η τήρηση και η επιχειρησιακή διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του ΥΠΕΝ.

5. Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β 1301) και ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης και διαχείρισης των πορισμάτων ελέγχου.

6. Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

2. Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4389/2016. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης του ν. 4030/2011 εγγράφονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα στοιχεία τους.

3. Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο υπάρχον μητρώο ελεγκτών δόμησης, συμπληρώνει σε σχετικό πεδίο τον αριθμό μητρώου που του έχει αποδοθεί,

β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ) βεβαίωση από την οποία πιστοποιείται η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία:

i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία τεκμαίρεται η ημερομηνία εγγραφής σε αυτόν.

ii. Για τους μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα, βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, όπου αυτή προβλέπεται. Η βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να τεκμηριώνεται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, όπως δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης και ασφάλισης. Εφόσον ο φορέας απασχόλησης ή ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, οι βεβαιώσεις εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτών,

δ) επαγγελματική έδρα:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας έδρα σε περισσότερες από μια περιοχές υποχρεούται να δηλώσει σε ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους,

ε) o υποψήφιος εγγράφεται σε είδος ελέγχου που αντιστοιχεί στα επαγγελματικά του δικαιώματα:

i. Έλεγχος στοιχείων δόμησης, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής.

ii Έλεγχος ορθής εφαρμογής μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, αυθαίρετων εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής.
Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει επαγγελματικά δικαιώματα και για τα δύο είδη ελέγχων αλλά επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους μόνο του ενός είδους, υποχρεούται να το δηλώσει,

στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α”75) με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:

i. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, , καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

ii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

iii. θα ενημερώνει άμεσα (εντός 10 ημερών) την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ σε περίπτωση που δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης,

iv. η συμμετοχή του στον κατάλογο των Ελεγκτών δόμησης παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του ελέγχου,

v. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία (α)-(γ) δύναται να καταχωρούνται αυτόματα, εφόσον οι υπηρεσίες μητρώου του αρμόδιου φορέα υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστημα το οποίο διαλειτουργεί με το Μητρώο. Άλλως, συμπληρώνονται και υποβάλλονται συνημμένα υπό μορφή ψηφιοποιημένου αρχείου.

4. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο:

α) στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4030/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016,

β) στην έδρα τους,

γ) στο είδος ελέγχου που αντιστοιχεί στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τους αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου και καταχωρείται η ημερομηνία εγγραφής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο υπάρχον μητρώο ελεγκτών δόμησης, διατηρεί τον αριθμό μητρώου που του είχε αποδοθεί.

Η εγγραφή των ελεγκτών δόμησης στο Μητρώο έχει ισχύ πέντε (5) έτη, η οποία δύναται να παρατείνεται μετά τη λήξη της, με ηλεκτρονική αίτηση του ελεγκτή, για περαιτέρω χρονικά διαστήματα διάρκειας πέντε (5) ετών.

5. Τα υποβληθέντα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα και ελέγχονται δειγματοληπτικά από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Περαιτέρω, η αρμόδια για τον ορισμό ελεγκτή δόμησης Υπηρεσία δύναται να ελέγχει παρεμπιπτόντως την εγκυρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

6. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων προσώπου εγγεγραμμένου στο Μητρώο, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τυποποιημένη αίτηση αναφέροντας τον Αριθμό Μητρώου του.

7. Η έναρξη του μητρώου ορίζεται στις 3 Σεπτεμβρίου.

8. Το νεοεισερχόμενο μέλος του Μητρώου εισέρχεται με πλασματικό αριθμό κληρώσεων ο οποίος ισούται με τον ελάχιστο αριθμό κληρώσεων του ελεγκτή της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

9. Κάθε ένα έτος πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και η αναβάθμιση σε κατηγορία των ελεγκτών δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4030/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016.Άρθρο 5
Πρόσβαση στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
Το Μητρώο υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Ελεγκτές Δόμησης: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ελεγκτές δόμησης. Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του περιεχομένου της μερίδας του Μητρώου που αφορά στο πρόσωπό τους.

β) Πιστοποιημένοι χρήστες των υπηρεσιών ελέγχου: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει:
i. Υπαλλήλους των Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του περιεχομένου του συνόλου του Μητρώου.
ii. Υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης – Τοπικών Παρατηρητηρίων. Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του περιεχομένου της μερίδας του Μητρώου που αφορά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

γ) Εποπτεύων του Μητρώου: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του Μητρώου, το εποπτεύουν και αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό.

δ) Διαχειριστής του Μητρώου: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι για την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων υπάλληλοι του ΥΠΕΝ, οι οποίοι έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στις υποδομές του Μητρώου και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του και ειδικότερα:

i. Την υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ii. Τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.

iii. Την αναβάθμιση του λογισμικού, με ενσωμάτωση νέων λειτουργιών ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων σε τακτικά διαστήματα, κάθε έξι (6) μήνες ή κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

iv. Την υποστήριξη των μηχανικών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.
Εφόσον η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατεθεί σε ξεχωριστό φορέα, αυτός αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή.

Άρθρο 6
Διαδικασία Αποκλεισμού – Διαγραφής
Ο ελεγκτής δόμησης αποκλείεται ή διαγράφεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής δόμησης επιθυμεί να διαγραφεί, διαγράφεται αυτοδίκαια με αίτημα του αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τυποποιημένη αίτηση και αναφέροντας τον Αριθμό Μητρώου του. Μετά τη διαγραφή αυτή, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση επανεγγραφής στο Μητρώο μετά την παρέλευση δύο (2) ετών.

2. Σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης, ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας, γίνεται από τον πάροχο του πληροφοριακού συστήματος αυτόματη διαγραφή του συγκεκριμένου μέλους και ενημέρωση του Μητρώου των Ελεγκτών κατόπιν έγκρισης από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

3. Ο ελεγκτής δόμησης αποκλείεται ή διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο σε περίπτωση σχετικής διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4030/2011. Η επιβληθείσα διοικητική κύρωση κοινοποιείται αμελλητί από τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και καταγράφεται στο Μητρώο.

4. Σε περίπτωση ελέγχου των στοιχείων του ελεγκτή δόμησης και διαπίστωσης αναληθών ή ανακριβών δηλωθέντων στοιχείων, η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του από το Μητρώο.

5. Ο ελεγκτής δόμησης έχει δικαίωμα άρνησης του ελέγχου έως και πέντε (5) φορές. Πέραν αυτών αποκλείεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Ως άρνηση νοείται:

α) Η άρνηση του ορισμού του από τον ίδιο τον ελεγκτή δόμησης. Η άρνηση του ορισμού δεν προσμετράται για τη διαγραφή σε περίπτωση που η απόσταση του αντικειμένου του ελέγχου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα από την έδρα του ελεγκτή δόμησης, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου σε νησιωτικές περιοχές, σε περίπτωση διενέργειας προηγούμενου ελέγχου στο ίδιο ακίνητο καθώς και στην περίπτωση που έχει οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο είτε ως μηχανικός είτε ως ιδιοκτήτης (στη μελέτη, την κατασκευή ή στη διαδικασία υπαγωγής του ακινήτου στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων).

β) Η μη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτή δόμησης που αποδέχτηκε τον ορισμό του, εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του επιβλέποντα μηχανικού ή του κυρίου του έργου και η ακύρωση του ορισμού του δεν γίνεται δεκτή.

γ) Η καθυστέρηση υποβολής πορίσματος πέρα των δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ελέγχου ή από την αρχική υποβολή και επιστροφή του πορίσματός του, για επανυποβολή με διορθώσεις.

Άρθρο 7
Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις
1. Με την επικύρωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της παρούσας, αντικαθίσταται το υπάρχον.
2. Με την παρούσα καταργείται η υπουργική απόφαση 7492/2012 Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης, (ΦΕΚ Β 252).

Άρθρο 8
Δημοσίευση -Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Το νέο μητρώο εφαρμόζεται από 15 Οκτωβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.