Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Πολυγύρου στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγύρου

Αριθμ. 47511 – ΦΕΚ B 2454 – 13.11.2015
Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπάγεται στο σύνολο της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και κατά το διάστημα της λειτουργίας του μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου, που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ