Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο (Αριθμ. 63578 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2111/20.06.2017)

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η έκδοση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, όπως προβλέπει ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).
2. Ο παρών Κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του,
iii) το Φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και
iν) τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις των προϊόντων του άρθρου 4, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο Φορέα Απονομής του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα του άρθρου 4.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
i) Ελληνικό Σήμα: το προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ν. 4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά).
ii) Επιχείρηση: η επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά προϊόντα του άρθρου 4 με την επωνυμία της.
iii) Φορέας Απονομής: ο Φορέας που απονέμει το Ελληνικό Σήμα στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
iv) Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων-Υπηρεσιών (εν συντομία «Μητρώο»): το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήματος.
ν) Βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο (εν συντομία «Βεβαίωση»): το έγγραφο που εκδίδει ο Φορέας Απονομής, το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και την καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο Μητρώο.
vi) Προσυσκευασμένα προϊόντα: Τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή σε συσκευασία μέγιστης χωρητικότητας (5) πέντε λίτρων, η οποία είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. Τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που προορίζονται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, μπορούν να διακινούνται, για το σκοπό αυτό, και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 και 50 λίτρων.
vii) Ιχνηλασιμότητα: Η ικανότητα να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα ενός προϊόντος με τη βοήθεια διαδικασιών συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.
viii) Kωδικός έγκρισης επιχειρήσεων τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων: ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός (με τη μορφή EL-40-XXX) που έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε κάθε επιχείρηση τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων.

Άρθρο 4
Προϊόντα
Τα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα είναι τα κάτωθι:
i) «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013,
ii) «παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013.

Άρθρο 5
Καθορισμός Φορέα Απονομής
1. Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. 63578 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2111/20.06.2017)