Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Αριθμ. Φακ: 040/2014 – ΦΕΚ B 3212 – 28.11.2014

Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών», ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών»