Κάρτες μετακίνησης στα ΜΜΜ ενστόλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Κάρτες μετακίνησης στα ΜΜΜ ενστόλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας OAΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ)
Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του, μέρος της οποίας περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 2 της παρούσης, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν αναλόγως και για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ

Αριθμ. 5220 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5537/11.12.2018
Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του, μέρος της οποίας περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 2 της παρούσης, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας OAΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

2. Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των ΜΜΜ αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύναται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

3. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α.

4. Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

5. Ο Ο.Α.Σ.Α διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 2

Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης καρτών:

1. Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου των φορέων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ Α.Ε. καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη των σταθμών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων του Ο.Α.Σ.Α.

2. Ο Ο.Α.Σ.Α αποστέλλει ανά έτος αναλυτικό αίτημα προς της Ελληνική Αστυνομία, όπου παραθέτει τις ειδικότερες απαιτήσεις σε υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Επί του παραπάνω αιτήματος η Ελληνική Αστυνομία καταρτίζει αναλυτικό πίνακα με το απαιτούμενο ένστολο προσωπικό.

3. Η εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται στα πλαίσια των κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία της.
Άρθρο 3

1. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία θα είναι κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντίτιμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού του άρθρου 1 μέσω της κάρτας του ΟΑΣΑ. Προς τούτο, μετά την έκδοση και υποβολή των αντίστοιχων τιμολογίων έκαστου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά θα πραγματοποιούνται συμψηφιστικές εγγραφές στα λογιστήρια των φορέων.

2. Για τον έλεγχο της χρήσης των καρτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσης, συγκροτείται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο από έναν υπάλληλο του ΟΑΣΑ, έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και ένα υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζονται αντίστοιχα από τον Υπουργό και τους επικεφαλής των φορέων. Το κλιμάκιο αυτό συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο και ελέγχει απολογιστικά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο διάστημα από την επιδιωκόμενη εξίσωση παροχών και αντιπαροχών μεταξύ των φορέων παρεμβαίνει δε εισηγούμενο προς τους φορείς την αύξηση η την μείωση της αξίας των παροχών και αντιπαροχών.

3. Για τον έλεγχο της χορήγησης καρτών στους δικαιούχους συμφωνείται ότι οι δικαιούχοι θα προβαίνουν καθέκαστον απευθείας στην έκδοση καρτών μέσω του δικτύου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θα διαθέτει προς τον Ο.Α.Σ.Α. αντίστοιχες έγκυρες καταστάσεις αυτών

Άρθρο 4

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν αναλόγως και για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

2. Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 3920/2011.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.