Κατανομή Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014

Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.57388 – ΦΕΚ B 2498 – 19.09.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.111278/20−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2014 .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.111278/20−12−2013 (ΦΕΚ 3390 Β, ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΘ−5ΣΖ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» ως εξής:

Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014