Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών

Οργανικές θέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών και Εισαγγελέων Πρωτοδικών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2021ΦΕΚ Τεύχος A 69/26.04.2021
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

Άρθρο 1

Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4786/2021 (Α 43) κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, ως εξής:

1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα έξι (56).

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Eισαγγελέων Πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα εννέα (59).

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως