Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών

Γραφείο Τύπου Υπουργού Υγείας
22 Ιανουαρίου 2015

Απόσυρση της ΥΑ «Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών» για ευρύτερη διαβούλευσή της.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποσύρεται η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3567/19-1-2015 (ΦΕΚ: Β 79) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών», προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με το θέμα με όλους τους υγειονομικούς φορείς.

Αριθμ. 219 – ΦΕΚ B 137 – 22.01.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19−1−2015 (Β 79) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών −τριών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Καταργείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19−1−2015 (Β 79) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών −τριών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

———————————————————-
Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567 – ΦΕΚ B 79 – 19.01.2015
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών