Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (KEN) συγγενών καρδιοπαθειών ανηλίκων

Αριθμ. Α3(γ)/οικ76490 – ΦΕΚ B 3395 – 21.10.2016
Επέκταση των KEN συγγενών καρδιοπαθειών που αφορούν ασθενείς κάτω των 18 ετών και σε ενήλικες

Στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27-3-2012 (ΦΕΚ 946/Β) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει, τα κάτωθι αναφερόμενα Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (KEN) που αφορούν συγγενείς καρδιοπάθειες ασθενών κάτω των 18 ετών έχουν εφαρμογή και σε ενήλικες.
• Κ62Α επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείματος.
• Κ63Α επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου.
• Κ64Α επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού παράπλευρου.
• Κ65Α επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής επικοινωνίας.
• Κ66Μ βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές.
• Κ66Χ βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια χωρίς καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές.
• Κ67Α τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε πνευμονική αρτηρία ή στην περιοχή του ισθμού.

Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27-3-2012 (ΦΕΚ 946/Β ́) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως