Κόμιστρο για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (ΕΔΧ- ΤΑΞΙ)

taxiΑριθμ. Α54501/5518 – ΦΕΚ Β 227 – 05.02.2014

Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (ΕΔΧ- ΤΑΞΙ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του N. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄/ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 106 του Ν. 4199/2013 (Α΄/216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών- Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α΄/152) με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 85/2012 (Α΄/141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/3-07-2013 (Β΄/1655) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β΄/756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α οικ. 17463/1654/22-04-2010 (Β΄/566), οικ. Α 26853/2621/6-06-2013 (Β΄/1505) και Α οικ. 39707/3690/
8-08-2013 (Β΄/2046) όμοιές της.
6. Την ανάγκη ύπαρξης ενιαίου κειμένου ισχύοντος κομίστρου για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ προς διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.
7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (ΕΔΧ – ΤΑΞΙ) όλης της χώρας το κάτωθι τιμολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ):
α. Σταθερό ποσό εκκίνησης της χρέωσης κομίστρου σε κάθε έναρξη διαδρομής: 1,05 €

β. Χρέωση κομίστρου ανά χιλιόμετρο διαδρομής:
Τιμολόγιο 1: 0,60 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Τιμολόγιο 2: 1,05 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ καθώς και για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

γ. Ελάχιστο κόμιστρο ανά διαδρομή:

δ.α. για τις έδρες- ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 (Α/82): 2,80 €

δ.β. για τις έδρες – διοικητικές μονάδες της λοιπής χώρας: 3,00 €

δ. Ειδικές Επιβαρύνσεις:

δ.1. Αναμονή: Χρονοχρέωση για το διάστημα όπου το Ε.Δ.Χ..- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο βρίσκεται σταματημένο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδρομής (π.χ. αναμονή σε φωτεινούς σηματοδότες κ.λπ.) ή σταθμευμένο, καθ’ υπόδειξη του επιβάτη: 9,60 € ανά ώρα. Το Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο παραμένει υποχρεωτικά σταθμευμένο, για την επανεπιβίβαση του πελάτη, επί είκοσι (20) λεπτά της ώρας.

Στις περιπτώσεις όπου το Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκίνητο παραμένει, καθ’ υπόδειξη του επιβάτη, σταθμευμένο σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας για χρονικό διάστημα πλέον του εικοσαλέπτου, τότε πέραν της ειδικής επιβάρυνσης των 9,60 € ανά ώρα εισπράττεται, κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη, επιπλέον κόμιστρο κατ’ ανώτατο όριο 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

δ.2. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) αποσκευή των επιβατών το βάρος της οποίας υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά 0,35 €.

δ.3. Επιβάρυνση για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και λιμάνια, 0,95 €.

δ.4. Επιβάρυνση για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αεροδρόμια:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: 3,40 €

Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: 2,80 €

Λοιπά Αεροδρόμια της χώρας: 2,30 €

ε. Περιπτώσεις ειδικών προσαυξήσεων:
Μεταφορά επιβάτη κατόπιν προμίσθωσης (είτε άμεση είτε σε προσυμφωνημένη ώρα εκκίνησης): από 0 € έως 5 €

2. Στις περιπτώσεις όπου Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκίνητο κατά την εκτέλεση διαδρομής, το σύνολο της οποίας πραγματοποιείται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας, παραμείνει καθ’ υπόδειξη του επιβάτη και για οποιονδήποτε λόγο υποχρεωτικά σταθμευμένο αναμένοντας την επανεπιβίβαση αυτού σε σημείο εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας για χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι (20’) λεπτών, τότε εισπράττεται, κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη η οποία συνάπτεται εξαρχής και πριν την έναρξη της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, κόμιστρο κατ’ ανώτατο όριο 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η λειτουργία του ταξιμέτρου είναι υποχρεωτική ενώ η τιμολόγηση γίνεται με την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως των αναγραφόμενων στο ταξίμετρο ενδείξεων. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται με την επιβίβαση του πελάτη και στο οποίο αναγράφεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επιβίβασης (έναρξη της διαδρομής) καθώς και το ονοματεπώνυμο αυτού, ενώ το τελικό προς πληρωμή ποσό συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την αποβίβαση του επιβάτη.

3. Λειτουργία ταξιμέτρου στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης:
Στις περιπτώσεις προμίσθωσης και μίσθωσης Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο επιβίβασης του επιβάτη και λειτουργεί έως το τέλος της διαδρομής με χρήση τιμολογίου 1 για την απόσταση που διανύεται εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, και με χρήση τιμολογίου 2 για την απόσταση που διανύεται εκτός της περιμετρικής ζώνης ή εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Επίσης, τιμολόγιο 2 εφαρμόζεται για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής που το Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ εκτελεί είτε εντός είτε εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι υπ’ αριθμ. οικ 61510/5758/30-12-2010 (Β/2011) και Α 35070/3360/17-10-2013 (Β/2738) υ.α.

5. Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθμ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β/756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ