Ξεκινά η αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων στο σπίτι

Ξεκινά τα τέλη Μαρτίου 2024 το πιλοτικό πρόγραμμα διανομής από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων στο σπίτι για θεραπεία σοβαρών ασθενειών
Συγκεκριμένα με διάταξη του νόμου 5057/2023, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων στο σπίτι για θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με την παρακάτω υπουργική απόφαση

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/Γ.Π.οικ.6661 – ΦΕΚ τεύχος Β 823/02.02.2024
Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός – Αντικείμενο

1. Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή της δυνατότητας στους ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), να λαμβάνουν τα ως άνω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων – φαρμακαποθηκών.

2. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαιούχων για αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, του τρόπου υποβολής των αιτημάτων για αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, των φαρμάκων που αποστέλλονται κατ’ οίκον, του τρόπου και χρόνου εκτέλεσης της ιατρικής συνταγής, του τρόπου παρακολούθησης της αποστολής του φαρμάκου και του τρόπου παράδοσης και παραλαβής του φαρμάκου από τον δικαιούχο περίθαλψης.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Y.) που ανήκουν στις κατηγορίες δραστικών ουσιών του Παραρτήματος, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται και επικαιροποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ή τυχόν άλλου αρμοδίου οργάνου του.

Άρθρο 3
Διαδικασία συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των οριζόμενων στο άρθρο 2 φαρμακευτικών σκευασμάτων κατ’ οίκον είναι η προηγούμενη ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης από τον ασθενή στην πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ).

Κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ), ο συνταγογράφος ιατρός ενημερώνεται για τα φάρμακα που πληρούν τα κριτήρια για αποστολή κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή των φαρμάκων κατ’ οίκον, ο ιατρός επισημαίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ το σχετικό πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον» και συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στη συνέχεια ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποστολή φαρμάκων κατ’οίκον, παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος από τον ασθενή, μέσω της εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την αποστολή των φαρμάκων της συγκεκριμένης συνταγής κατ’ οίκον, η συνταγή θα δεσμεύεται και θα μπορεί πλέον να εκτελεστεί μόνο μέσω της σχετικής εφαρμογής. Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η διαδικασία της οριστικοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή.

Η προς εκτέλεση συνταγή εμφανίζεται σε ειδική εφαρμογή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ελέγχεται από τους φαρμακοποιούς του Οργανισμού (Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και εκτελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνεται ανάλογα ο ασθενής μέσω e-mail με συνοπτική αιτιολογία.

Είναι δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής καθώς και συνταγών που μπορεί να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σκευάσματα περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος άρθρου αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 4
Τρόπος παράδοσης και παραλαβής – Παρακολούθηση αποστολής φαρμάκων κατ’ οίκον

Ο χρόνος παράδοσης των φαρμάκων κατ’ οίκον θα κυμαίνεται από δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής αναλόγως των συνθηκών συντήρησης του φαρμάκου και του τελικού προορισμού, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων λόγω αργιών, αποστολών σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, έκτακτων καιρικών συνθηκών, απεργιών και οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας. Η παράδοση θα γίνεται μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων- φαρμακαποθηκών, με την επιφύλαξη του ν. 4053/2012 (Α’ 44) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η επιλογή της εταιρείας θα γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η παρακολούθηση της αποστολής του φαρμάκου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να λαμβάνει χώρα διαδικτυακά (on line) μέσω του μοναδικού αριθμού του αποδεικτικού της αποστολής, ο οποίος συνδέεται με την ιατρική συνταγή ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δόκιμου τρόπου τυχόν αποφασισθεί και εφαρμοσθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η παράδοση στον ορισμένο παραλήπτη θα ολοκληρώνεται μέσω κωδικού επιβεβαίωσης παραλαβής, ο οποίος θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον παραλήπτη από την εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παραλάβει το φάρμακο, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου ενημερώνει αμελλητί το φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε ο φαρμακοποιός να ακυρώνει την αποστολή και να αποδεσμεύει το φάρμακο το οποίο επιστρέφεται από την εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Αφού ολοκληρωθεί η ακύρωση της αποστολής, η ακύρωση της εκτέλεσης της συνταγής και η αποδέσμευση του φαρμάκου, ο ασθενής δύναται με την συγκεκριμένη συνταγή να μεταβεί σε φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να παραλάβει το φάρμακό του ή να υποβάλλει εκ νέου αίτημα, ακολουθώντας την ίδια προβλεπόμενη διαδικασία.

Άρθρο 5
Υποστήριξη δικαιούχων

Λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής των άρθρων της παρούσας ως και για την υποστήριξη των δικαιούχων για κάθε σχετικό θέμα παρέχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο του.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

To Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Νόμος 5057/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 164/06.10.2023
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 15
Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων-φαρμακαποθηκών, με την επιφύλαξη του ν. 4053/2012 (Α’ 44) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης