Κτηματολόγιο. Παράταση προθεσμίας διόρθωσης εγγραφών

Κτηματολόγιο. Παράταση προθεσμίας διόρθωσης εγγραφών

ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

NOMOΣ 4361/2016 – ΦΕΚ A 10 – 01.02.2016
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 37
Στο ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ετών.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α 162), η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»

Με αναλυτικό έγγραφό της η ΕΚΧΑ ΑΕ, ενημερώνει τους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους για τις προθεσμίες διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4361/2016 καθώς και για τις έννομες συνέπειες μετά την οριστικοποίηση των αρχικών (πρώτων) εγγραφών.

Οπως αναφέρεται καθιερώνεται ενιαία προσθεσμία 7 ετών για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών για όλους τους δικαιούσχους εγγραπτέων δικαιωμάτων στις κτηματογραφημένες περιοχές.

Για δε τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2016, η ενιαία προθεσμία είναι 14 ετών.