Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της ΠΕ Ημαθίας

Αριθμ. οικ. 412303/2023 – ΦΕΚ Β 2821 – 05.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της ΠΕ Ημαθίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Του άρθρου 46 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α΄/6-7-1994) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας κ.λπ.».
4. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α΄/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανσης της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς».
5. Του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 12/3-1-2011 «Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αντιπεριφερειαρχών».
7. Τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας στις 13/08/2013 και στις 24/10/2013, με τους εκπροσώπους των φορέων.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, δεν επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητας Ημαθίας τις Κυριακές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, όπου προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτωτικών χρονικών περιόδων (τακτικές και ενδιάμεσες) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή,

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,

γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

2. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που αφορά τις ανωτέρω Κυριακές, καθορίζεται από ώρα 11.00 έως 20:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βέροια, 29 Οκτωβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ