Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Μεσσηνία

Αριθμ. Φ24/οικ. 4467 – ΦΕΚ Β 2964 – 22.11.2013

Καθορισμός λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, προαιρετικά και άλλες Κυριακές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλυφάτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Την αριθ. 1/25-07-2011 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της πλειοψηφούσας παράταξης «Νέα Πελοπόννησος» της Π. Ε. Μεσσηνίας, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. 9894/3535/27-07-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και με την οποία εκλέχθηκε ως αιρετός Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Μεσσηνίας ο Αλευράς Παναγιώτης του Χρήστου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 27-07-2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄/09-08-2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Τ.Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Η 9/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαραθόπολης του Δ. Τριφυλίας.
7. Το από 29-10-2013 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης.
8. Το από 29-09-2013 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Δυτικής Μάνης.
9. Το από 29-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κοπανακίου.
10. Το από 30-10-2013 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Πεταλιδίου «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ».
11. Το από 30-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Μεθώνης.
12. Το από 30-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Πύλου «Ο Νέστωρ».
13. Το από 01-11-2013 έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου, Δ. Πύλου Νέστορος, για τον οικισμό Γιάλοβας.
14. Το από 04-11-2013 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Δ. Οιχαλίας.
15. Το από 04-11-2013 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Φοινικούντας.
16. Την αριθ. 10489/01-11-2013 πρόταση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
17. Το με αρ. πρωτ. 5702/18-10-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών-Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας και Νομού Μεσσηνίας.
18. Το με αρ. πρωτ. 611/25-10-2013 έγγραφο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ Καλαμάτας και Νομού Μεσσηνίας.
19. Το με αρ. πρωτ. 45/27-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης «Οι Ερμής».
20. Το με αρ. πρωτ. 156/30-10-2013 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας.
21. Το με αρ. πρωτ. 91/30-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας «Ο Ερμής».
22. Το από 30-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος».
23. Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες του έτους, εκδηλώνεται ιδιαίτερα αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές της Π. Ε. Μεσσηνίας.
24. Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές της Π. Ε. Μεσσηνίας, εκδηλώνεται αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον όλες τις Κυριακές του έτους (Κυριακάτικες αγορές, τουριστικοί και παραθεριστικοί προορισμοί) και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.
25. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ως εξής:
1. Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

2. Όλες τις Κυριακές του έτους στην Τ. Κ. Μαραθόπολης, του Δ. Τριφυλίας.

3. Τις Κυριακές από 01/04 έως και 30/09 του έτους στην Κορώνη, του Δ. Πύλου Νέστορος.

4. Όλες τις Κυριακές του έτους στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

5. Όλες τις Κυριακές του έτους στην Τ. Κ. Κοπανακίου, του Δ. Τριφυλίας.

6. Την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου και τις τρεις πρώτες Κυριακές του Αυγούστου στο Πεταλίδι, του Δ. Μεσσήνης.

7. Τις Κυριακές κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στη Μεθώνη, του Δ. Πύλου Νέστορος.

8. Τις Κυριακές από 01/06 έως και 30/09 του έτους στην Πύλο, του Δ. Πύλου – Νέστορος.

9. Όλες τις Κυριακές του έτους στον οικισμό Γιάλοβα, του Δ. Πύλου – Νέστορος.

10. Όλες τις Κυριακές του έτους στην Τ.Κ. Οιχαλίας, του Δ. Οιχαλίας.

11. Όλες τις Κυριακές του έτους στη Φοινικούντα, του Δ. Πύλου – Νέστορος.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο ωραρίου που καθορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π. ΑΛΕΥΡΑΣ