Μαθητικός διαγωνισμός για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Μαθητικός διαγωνισμός για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Μαθητικός διαγωνισμός – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην ΕλλάδαΑριθμ. 42856/Θ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 950/16.03.2018
Μαθητικός διαγωνισμός – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά
1. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (ΓΓΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), στο πλαίσιο του από 22-1-2014 Μνημονίου Συνεργασίας με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (EMΕ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής, δύναται να διοργανώνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων (ταινιών), με θεματολογία η οποία θα αφορά σε ιστορικές πτυχές του Ολοκαυτώματος, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς – Μπίρκεναου» στην Πολωνία.

2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου και δύναται να προκηρύσσεται είτε πανελλαδικά, είτε εντός των ορίων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ).

3. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ιδίως στο περιεχόμενο και στους όρους του διαγωνισμού, στα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας, στην πραγματοποίηση των προβλεπόμενων μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της ΓΓΘ, κατόπιν πρότασης της  Κοινής Επιτροπής Εργασίας (ΚΕΕ) του σημείου Β.1 του Μνημονίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Το πρόγραμμα του EMΕ στο οποίο δικαιούνται να συμμετάσχουν οι διακριθέντες στο διαγωνισμό συμπεριλαμβάνει μετακινήσεις μαθητών και συνοδών-εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα: α) προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο) που προηγείται της επίσκεψης στο εξωτερικό, β) εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και γ) απολογιστική συνάντηση που έπεται αυτής και στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό. Η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών και απολογιστικών συναντήσεων του EMΕ που πλαισιώνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική για όσους συμμετάσχουν σε αυτήν.

Αριθμ. 42856/Θ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 950/16.03.2018
Μαθητικός διαγωνισμός – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα στο πλαίσιο του από 22-1-2014 Μνημονίου Συνεργασίας με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (EMΕ)