Μειώνονται τα τιμολόγια του Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος

Μειώνονται τα τιμολόγια του Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Σημαντικές μειώσεις στο Νυκτερινό Οικιακό Τιμολόγιο

Νόμος 4643/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 193/03.12.2019
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις

 Άρθρο 15
Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου
Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ / MWh) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία 30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.

 

Σχετικά:

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Νυκτερινό Οικιακό Τιμολόγιο χειμερινής περιόδου 2019-2020

Οι ώρες ενάρξεως και λήξεως του νυκτερινού οικιακού τιμολογίου από 01.11.2019 έως 30.04.2020 έχουν ως εξής: