Νόμος 4643/2019. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ

Νόμος 4643/2019. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ

Νόμος 4643/2019ΦΕΚ Τεύχος A 193/03.12.2019
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α ́ 185)

Άρθρο 2
Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 3
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 4
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 5
Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών
Άρθρο 6
Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Άρθρο 7
Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου
Άρθρο 8
Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο
Άρθρο 9
Πολιτική προμηθειών
Άρθρο 10
Εφαρμογή σε θυγατρικές ΔΕΗ

Άρθρο 11
Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού
1. Ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εφαρμόζεται στο προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., των θυγατρικών της και του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η εκ της εφαρμογής του ανωτέρω ειδικού τιμολογίου προκύπτουσα έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%). Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν καταλαμβάνονται από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου της ΠΥΣ 127/1990 (Α ́ 147) καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΔΕΗ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινά την 01.01.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 12
Μεταβίβαση απαιτήσεων
Άρθρο 13
Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 14
Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 15
Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου
Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ / MWh) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία 30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 16
Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011
Άρθρο 17
Τροποποίηση των άρθρων 80 και 80ΙΒ του ν. 4001/2011
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις μεταφοράς φυσικού αερίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 19
Αποζημίωση παραγωγών Α.Π.Ε. μέχρι την έναρξη συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Tε.Κ. στην αγορά
Άρθρο 20
Συμμετοχή σταθμών Α.Π.Ε. στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση
Άρθρο 21
Όροι και διαδικασία για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς Α.Π.Ε.
Άρθρο 22
Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Άρθρο 23
Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων – Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)
Άρθρο 24
Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)

Άρθρο 25
Ετήσια δήλωση κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών Α.Π.Ε.
1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α ́ 85), ειδικά για το έτος 2018 μπορούν να υποβληθούν έως τις 31.12.2019. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής ή ότι η ήδη υποβληθείσα αρχική δήλωση οδήγησε σε τιμές χαμηλότερες του πίνακα Α ́, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Α ́ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τις ανωτέρω περιπτώσεις επανυπολογίζεται αναδρομικά για το έτος 2018.
2. Μετά το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον υποβληθεί δήλωση μετά την παρέλευση του πρώτου τριμήνου από την αρχή εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου, η τιμή αποζημίωσης που είχε καθοριστεί πριν την υποβολή της δήλωσης επανυπολογίζεται αναδρομικά και επιβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση η οποία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ο επανυπολογισμός λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την 31η Μαΐου».
3. Tο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α ́ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν τύχει ενίσχυσης ή η τιμή αποζημίωσης που προκύπτει για τους ανωτέρω σταθμούς μετά τη μείωση κατά ποσοστό 12% είναι μικρότερη από την τιμή αποζημίωσης που ισχύει για τους λοιπούς σταθμούς της ίδιας κατηγορίας ισχύος με την εφαρμογή του Πίνακα Α, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες τιμές του Πίνακα Α.».
Άρθρο 26
Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών Α.Π.Ε.
Άρθρο 27
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης
Άρθρο 28
Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4123/2013
(Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/Ε.Ε.) για αποθέματα έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 (Α ́ 45) – ΕΑΓΜΕ
Άρθρο 32
Παράταση της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Άρθρο 33
Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού Κρήτης
Άρθρο 34
Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΔΕΗ Α.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α ́ 168)
Άρθρο 36
Όροι για χρήση εκρηκτικών υλών
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4533/2018 (Α ́ 75)
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 252 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147)
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α ́ 241)
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α ́ 5)
Άρθρο 41
Συμψηφισμοί απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 (Α ́ 200) και του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (Α ́ 216)
Άρθρο 43
Ρύθμιση θεμάτων αδειοδότησης σταθμών Α.Π.Ε.
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α ́ 129)
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 143Β του ν. 4001/2011 (Α ́ 149)
Άρθρο 46
Μετεγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α ́ 129)
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4533/2018 (Α ́ 75)
Άρθρο 49
Ρυθμίσεις θεμάτων ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 190 του ν. 4001/2011 (Α ́ 179)
Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α ́ 167)
Άρθρο 52
Ερμηνευτική διάταξη ως προς το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79)
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79)
Άρθρο 55
Χωροθέτηση Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
Άρθρο 56
Μεταβατικές ρυθμίσεις για την περιοχή του Δέλτα του Έβρου
Άρθρο 57
Τροποποίηση Συγκρότησης Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 58
Τροποποίηση Αρμοδιοτήτων, Συγκρότησης και Σύνθεσης Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
Άρθρο 59
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων και σύνθεσης ΚΕ.Σ.Α.- ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α.
Άρθρο 60
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
Άρθρο 61
Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων σε Α.Π.Ε.
Άρθρο 62
Αυτοπαραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Άρθρο 63
Ρύθμιση Θεμάτων Α.Π.Ε.

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει, από τη δημοσίευσήορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

 

Νόμος 4643/2019ΦΕΚ Τεύχος A 193/03.12.2019
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις