Μεταγραφές φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους

foithtesΑριθ. Φ1/28574/Β3 – ΦΕΚ Β 500 – 28.02.2014

Μεταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
γ) του άρθρου 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση 3 της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και στη συνέχεια με την περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/ 2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
ζ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
η) της αριθ. 168488/Ε5/7-11-2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 2875) που αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193).
θ) της αριθ. 168761/Β1/7-11-2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2910), καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
ι) της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Φοιτητές οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ, ή σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν.

Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β 358) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σκοπό της παρούσης.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, ο φοιτητής καλείται να υποβάλει αίτηση στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΕΑ που επιθυμεί να μεταφέρει τη θέση φοίτησής του, συνοδευόμενη από:

α) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης της Επταμελούς Επιτροπής

β) Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα ή το Πρόγραμμα Σπουδών που φοιτά.
Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις αριθ. 168488/Ε5/7-11-2013 (Β΄ 2875) και 168761/Β1/7-11-2013 (Β 2910) Υπουργικές Αποφάσεις και η πλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων α) και β), η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος / Προγράμματος Σπουδών υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών προέλευσης του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης φοίτησης και η Σχολή / Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα Προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 3
Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α 24).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ