Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών

Αριθμ. Γ3γ/οικ.96176 – ΦΕΚ B 3040 – 11.11.2014

Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των γενικών, μικτών κλινικών και ειδικών κλινικών, πλην των ψυχιατρικών, ορίζεται στα 235.000.000 Ευρώ. Για κάθε ένα χωριστά από τους ιδιώτες παρόχους καθορίζεται κλειστός προϋπολογισμός και η υπέρβαση αναζητείται με claw back με βάση τους δείκτες και την μεθοδολογία που περιγράφεται ακολούθως