Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ)

Αριθ. Γ5 (α) 51194 – ΦΕΚ B 2219 – 18.07.2016
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, κατατάσσονται ή έχουν καταταγεί στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ ή OTC), κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 95 επ. και ιδ. 97 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ Β’ 1049), μπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής διάθεσης φάρμακα ή ΓΕΔΙΦΑ), εφόσον πληρούνται σωρευτικά επιπρόσθετα κριτήρια