Νέα παράταση με νόμο προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες

Νέα παράταση με νόμο προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

 

Με διάταξη του νόμου 4843/2021 παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες , των οποίων η ανάρτηση υλοποιείται εντός του 2021

 

Η διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4843/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 193/20.10.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις

 
Άρθρο 70
Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες.

Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή