Νόμος 4479/2017. Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός

Νόμος 4479/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 94/29.06.2017
Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α 121) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 121
17 Ιουνίου 1999
ΝΟΜΟΣ 2725/1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Άρθρο 1 Έννοια – Σκοπός
Άρθρο 2 Μέλη
Άρθρο 3 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
Αρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 5 Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Αρθρο 6 Βιβλία
Αρθρα 7 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Αρθρο 8 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 9 Συγχώνευση αθλητικών σωματείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αρθρο 10 Έννοια – Σκοπός
Αρθρο 11 Μέλη
Αρθρο 12 Κωλύματα – Περιορισμοί
Αρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 14 Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Αρθρο 15 Βιβλία
Αρθρο 16 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Αρθρο 17 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 18 Τοπική επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Αρθρα 19 Έννοια – Σκοπός
Αρθρο 20 Σύσταση – Μέλη
Αρθρο 21 Κωλύματα – Περιορισμοί
Αρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 23 Ειδικός συνεργάτης ομοσπονδίας
Αρθρο 24 Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα
Αρθρο 25 Βιβλία
Αρθρο 26 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
Αρθρο 27 Κανονισμοί
Αρθρα 28 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 29 Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 30 Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Άρθρο 31 Προπονητής
Άρθρο 32 Ιδιωτικά γυμναστήριο – Ιδιωτικές σχολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΘΛΗΤΗΣ
Άρθρο 33 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών
Άρθρο 34 Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές
Άρθρο 35 Υποτροφίες
Άρθρο 36 Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 37 Ειδικά θέματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Άρθρο 38 Ελληνικά Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 39 Σύσταση Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού
Άρθρο 40 Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού
Άρθρο 41 Αντιμετώπιση της βίος σε αγωνιστικούς χώρους Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας Σύνδεσμοι Φιλάθλων
Άρθρο 42 Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 43 Σύνδεσμοι – Ομοσπονδίες διαιτητών ομαδικών αθλημάτων
Άρθρο 44 Όργανα διαιτησίας – Κωλύματα
Άρθρο 45 Διαιτησία ατομικών αθλημάτων
`Αρθρα 46 Αξιολόγηση διαιτητών
Άρθρο 47 Αμειβόμενη διαιτησία
Άρθρο 48 Ειδικώς κανονισμός για την αμειβόμενη διαιτησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 49 Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
Άρθρο 50 Επιχορηγήσεις
Άρθρο 51 Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός -Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέων
Άρθρο 52 Οικονομική εποπτεία
Άρθρο 53 Ειδικές επιτροπές
Άρθρο 54 Εισιτήρια – Προσκλήσεις
Άρθρο 55 Κανονισμός Προμηθειών
Άρθρο 56 Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 57 Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων -Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα – Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φίλιας
Άρθρο 58 Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 59 Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
Άρθρο 60 Ίδρυση και λειτουργία τμημάτων αμειβομένων αθλητών
Άρθρο 61 Ανάληψη δαπανών τμημάτων αμειβομένων αθλητών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Άρθρο 62 Συγκρότηση ολομέλειας σωματείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 63 Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές
Άρθρο 64 Σύσταση – Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 65 Σκοπός αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
Άρθρο 66 Επωνυμία – Έδρα – Σήμα
Άρθρο 67 Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 68 Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο 69 Μέτοχοι – Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών
Άρθρο 70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος
Άρθρο 71 Εισφορά σε είδος – Πάγιο μέρισμα
Άρθρο 72 Αποθεματικό
Άρθρο 73 Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στο δικαιώματα των αθλητικών σωματείων
Άρθρο 74 Διοικητικά Συμβούλιο – Εταιρική χρήση
Άρθρο 75 Εποπτεία – Έλεγχος
Άρθρο 76 Αποτίμηση αξίας αθλητών
Άρθρο 77 Ελεγκτικό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78 Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 79 Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών
Άρθρο 80 Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.ΑΑ. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματος τους
Άρθρο 81 Τήρηση ειδικών λογαριασμών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 82 Επιβολή ποινών
Άρθρο 83 Κωλύματα – Περιορισμοί μελών διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
Άρθρο 84 Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 85 Αθλητής με αμοιβή – Επαγγελματίας αθλητής
Άρθρο 86 Τακτικές και έκτακτες παροχές στους αθλητές
Άρθρο 87 Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών
Άρθρο 88 Ειδικός κανονισμός
Άρθρο 89 Ασφάλιση αθλητών με αμοιβή
Άρθρο 90 Χρονική διάρκεια του συμβολαίου
Άρθρο 91 Απαγόρευση πρόωρων διαπραγματεύσεων
Άρθρο 92 Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή
Άρθρο 93 Απαγόρευση μεταγραφών
Άρθρο 94 Διαδικασία λύσης συμβολαίου σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας
Άρθρο 95 Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Άρθρο 96 Σύσταση
Άρθρο 97 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών
Άρθρο 98 Σκοποί του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
Άρθρο 99 Μέλη του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
Άρθρο 100 Πόροι του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
Άρθρο 101 Όργανα του Ε.Σ.Α.Π.Ε. – Εξουσιοδοτηθείς
Άρθρο 102 Ποσοστά από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Υποχρεώσεις Ε.Σ.Α.Π.Ε. και ΠΑ.Ε.
Άρθρο 103 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Κάλαθο σφαιρικών Εταιρειών
Άρθρο 104 Σκοποί του Ε . ΣΑ . Κ . Ε .
Άρθρο 105 Μέλη του Ε . Σ . Α . Κ . Ε .
`Αρθρα 106 Πόροι του Ε . Σ . Α . Κ . Ε .
Άρθρο 107 Όργανα του Ε.ΣΛ.Κ.Ε. – Εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρθρο 108 Έννοια όρων
Άρθρο 109 Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο ύψος
Άρθρο 110 Οργάνωση σωματείων σε ΠΑ.Ε.
Άρθρο 111 Υποβιβασμός ΠΑ.Ε. από τη Γ΄ εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 112 Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Άρθρο 113 Έννοια όρων
Άρθρο 114 Μετοχικό κεφάλαιο – Ελάχιστο όριο
Άρθρο 115 Οργάνωση σωματείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.
Άρθρο 116 Υποβιβασμός Κ.Α.Ε. από την Α2 εθνική κατηγορία – Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 117 Πρωταθλήματα επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης
Άρθρο 118 Ετήσιες Επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 119 Σύσταση – Συγκρότηση – Λειτουργία οργάνων
Άρθρο 120 Αρμοδιότητες δικαιοδοτικού οργάνου
Άρθρο 121 Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 122 Ειδικό τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 123 Συγκρότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Α.)
Άρθρο 124 Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.Δ.
Άρθρο 125 Λειτουργία – Οργάνωση
Άρθρο 126 `Ασκηση – Συζήτηση προσφυγής
Άρθρο 127 Έκδοση προεδρικού διατάγματος και υπουργικής απόφασης
Άρθρο 128 Ειδικά τοπικό τμήμα Α.Σ.Ε.Α.Δ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129 Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών
Άρθρο 130 Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος
Άρθρο 131 Ρήτρα διαιτησίας – Σύμβαση προσχώρησης
Άρθρο 132 Δωροδοκία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
Άρθρο 133 Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου
Άρθρο 134 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
Άρθρο 135 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 136 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 137
Άρθρο 138
Άρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 140 Έναρξη ισχύος
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

Το κείμενο του Νόμου 4479/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 94/29.06.2017 με τις Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999