Εξαίρεση ακινήτων Δήμου Αμαρουσίου από την περαίωση της κτηματογράφησης

Αριθ. οικ.8187 – ΦΕΚ Τεύχος Β 601/24.02.2017
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής (Β 854)