Νόμος 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Νόμος 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Νόμος 4492/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 156/18.10.2017
Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί – Αρμόδια αρχή
Άρθρο 2
Εμπορική συναλλαγή
Άρθρο 3
Πληρωμή – οφειλόμενο ποσό – έλεγχοι
Άρθρο 4
Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ, ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ
Άρθρο 5
Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα
Άρθρο 6
Έλεγχος – Κυρώσεις
Άρθρο 7
Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης
Άρθρο 8
Αξιολόγηση – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 9
Υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 420/1970
Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011
Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται:
α) Η παράγραφος 3 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2637/1998 (Α ́ 200).
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 (Α ́ 151).
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4061/2012 (Α ́ 66).
δ) Το π.δ. 87/1987 (Α ́49).
ε) Η περίπτωση ε ́ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 159/2013 (Α ́ 251).
στ) Το σημείο κηκη ́ της υποπερίπτωσης α ́ της περίπτωσης 3 της παρ. Δ ́ του άρθρου 9 του π.δ. 97/2017 (Α ́ 138).
Άρθρο 17
Παραρτήματα
Άρθρο 18
Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές
Άρθρο 19
Ο.Α.Σ.Θ. χρηματική διαφορά επί του κομίστρου
Άρθρο 20
1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α ́ 134) προστίθεται νέα παράγραφος 1α

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των άρθρων 1 έως 4 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.