Νόμος 4579/2018. Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών

Νόμος 4579/2018. Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών

Νόμος 4579/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 201/03.12.2018
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (EE L 119).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
Άρθρο 3
Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Άρθρο 4
Σοβαρά εγκλήματα
(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας)
Άρθρο 5
Δεδομένα PNR
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 6
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
(Άρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)
Άρθρο 7
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στη ΜΣΕ
(Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας)
Άρθρο 8
Επεξεργασία των δεδομένων PNR
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR
Άρθρο 9
Αρμόδιες αρχές
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των αερομεταφορέων όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) σε δεδομένα PNR
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
Άρθρο 13
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 14
Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση των δεδομένων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
Άρθρο 15
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
Άρθρο 16
Κυρώσεις
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Άρθρο 17
Εποπτική Αρχή
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων
[Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτημα της αριθμ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 113 της 29-04-2017)]
Άρθρο 19
Στο άρθρο 83 του ν. 4249/2014 (Α ́ 73) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 11Α του ν. 3649/2008 (Α ́ 39)
Άρθρο 21
Τροποποίηση του π.δ. 1/2017 (Α ́ 2)
Άρθρο 22
1. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α 61) και του πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 76746 οικ. Φ300.2/11.12.2015 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Γ ́ 1308) παρατείνεται από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2019.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 24
Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Άρθρο 25
Ειδικές ρυθμίσεις τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου
Άρθρο 26
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος

Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.