Νόμος 4722/2020. Κύρωση ΠΝΠ, φορολογικά και εργασιακά θέματα

Νόμος 4722/2020. Κύρωση ΠΝΠ, φορολογικά και εργασιακά θέματα

Νόμος 4722/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 177/15.09.2020
Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων

Άρθρο 1 – Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)
Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο δεύτερο – Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο – Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
Άρθρο τέταρτο – Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο – Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο – Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Άρθρο έβδομο – Απασχόληση προσωπικού Κινητών Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Άρθρο όγδοο – Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Άρθρο ένατο – Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
Άρθρο δέκατο – Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο ενδέκατο – Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δωδέκατο – Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου
Άρθρο δέκατο τρίτο – Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ.
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο δέκατο τέταρτο – Έκδοση οικοδομικών αδειών για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέμπτο – Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο δέκατο έκτο – Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων
Μέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδομο – Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο – Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών Άρθρο δέκατο ένατο – Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
Μέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό – Έναρξη ισχύος

Άρθρο 2 – Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
Μέρος Α΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο πρώτο – Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Άρθρο δεύτερο – Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών
Άρθρο τρίτο – Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Μέρος Β΄: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού
Άρθρο πέμπτο – Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Άρθρο έκτο – Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Μέρος Γ΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδομο – Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
Άρθρο όγδοο – Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας
Μέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο – Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο δέκατο – Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Μέρος Ε΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο – Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και της 9ης Αυγούστου 2020
Άρθρο δωδέκατο – Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου Μέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο – Έναρξη ισχύος

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3 – Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 4 – Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 5 – Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 6 – Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020
Άρθρο 7 – Ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 8 – Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ
Άρθρο 9 – Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ
Άρθρο 10 – Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
Άρθρο 11 – Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και ζητήματα του ν. 4495/2017
Άρθρο 12 – Υφιστάμενη εγκατάσταση λιμενικής υποδομής για την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άμυνας – Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
Άρθρο 13 – Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
Άρθρο 14 – Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ – Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 15 – Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 16 – Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19
Άρθρο 17 – Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
Άρθρο 18 – Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 19 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο
Άρθρο 20 – Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών
Άρθρο 21 – Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους
Άρθρο 22 – Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
Άρθρο 23 – Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19
Άρθρο 24 – Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου
Άρθρο 25 – Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Άρθρο 26 – Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του ν. 4706/2020
Άρθρο 27 – Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 28 – Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές
Άρθρο 29 – Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021
Άρθρο 30 – Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών
Άρθρο 31 – Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών
Άρθρο 32 – Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
Άρθρο 33 – Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας
Άρθρο 34 – Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Mέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 35 – Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
Άρθρο 36 – Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
Άρθρο 37 – Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021
Άρθρο 38 – Θέματα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών
Άρθρο 39 – Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
Άρθρο 40 – Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συμμετοχής εκπαιδευτών σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 41 – Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 42 – Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
Άρθρο 43 – Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών
Άρθρο 44 – Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών και προξενικών αρχών

Μέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 45 – Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 46 – Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής
Άρθρο 47 – Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης
Άρθρο 48 – Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό
Άρθρο 49 – Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγμένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων – Τροποποίηση άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
Άρθρο 50 – Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Άρθρο 51 – Τροποποίηση αρμοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Άρθρο 52 – Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων
Άρθρο 53 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 54 – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 55 – Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας
Άρθρο 56 – Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων
Άρθρο 57 – Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 58 – Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία
Άρθρο 59 – Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 60 – Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Mέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 61 – Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19

Mέρος ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 62 – Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Μέρος Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 63 – Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο

Μέρος Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 64 – Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 65 – Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Άρθρο 66 – Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
Άρθρο 67 – Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας
Άρθρο 68 – Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
Άρθρο 69 – Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών

Μέρος Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 70 – Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 71 – Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 72 – Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 73 – Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 74 – Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
Άρθρο 75 – Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
Άρθρο 76 – Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Άρθρο 77 – Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Μέρος Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 78 – Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

Mέρος ΙΑ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 79 – Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
Άρθρο 80 – Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους»
Άρθρο 81 – Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα αεροπορικών εταιρειών
Άρθρο 82 – Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών
Άρθρο 83 – Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών

Mέρος ΙΒ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 84 – Μεταβατικά ζητήματα για τη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποιήσεις του ν. 4685/2020
Άρθρο 85 – Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
Άρθρο 86 – Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 87 – Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων

Μέρος ΙΓ΄ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 88 – Έναρξη ισχύος

Νόμος 4722/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 177/15.09.2020
Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων