Νόμος 4812/2021 με διατάξεις για τον κορονοϊό και τη λειτουργία των δικαστηρίων

Νόμος 4812/2021 με διατάξεις για τον κορονοϊό και τη λειτουργία των δικαστηρίων

Κύρωση σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

 

Νόμος 4812/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 110/30.06.2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.3.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.2.2020 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ I [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ N. 4564/2018] ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 13.5.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους σύμβασης δωρεάς – Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] της από 6.9.2018 κύριας σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της
Άρθρο δεύτερο
Κύρωση της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο τρίτο
Εξέταση αιτημάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τέταρτο
Ίδρυση φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από κοινωφελή ιδρύματα – Αντικατάσταση του άρθρου 16 του ν. 3209/2003
Άρθρο πέμπτο
Ηλεκτρονικό Αρχείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΒΙ – Αντικατάσταση του άρθρου 13Α του ν. 3370/2005
Άρθρο έκτο
Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης – Τροποποίηση των παρ. 16, 19 και 20 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 58 του ν. 4690/2020 και παράταση ισχύος της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
Άρθρο έβδομο
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο όγδοο
Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Αντικατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018
Άρθρο ένατο
Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο ενδέκατο
Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών
Άρθρο δωδέκατο
Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
Άρθρο δέκατο τρίτο
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. των Υ.Πε. και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021
Άρθρο δέκατο έκτο
Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 90 του ν. 4745/2020
Άρθρο δέκατο ένατο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο εικοστό
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο εικοστό πρώτο
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο εικοστό τρίτο
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο εικοστό έκτο
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο εικοστό όγδοο
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο εικοστό ένατο
Παράταση συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο τριακοστό
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο τριακοστό έκτο
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο τριακοστό ένατο
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών
Άρθρο τεσσαρακοστό
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στο ΙΦΕΤ
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας σε νοσοκομεία – Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
Άρθρο εξηκοστό
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Κατ’ οίκον εμβολιασμός
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Ενίσχυση του Προγράμματος Γαλάζια Ελευθερία – Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2022 για τις ανάγκες της Χώρας
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο εξηκοστό ένατο Οργανωτικά Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο εβδομηκοστό
Διατάξεις ελέγχου συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4472/2017
Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο
Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο
Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4737/2000
Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο
Μεταφορές βαρέων ασθενών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο εβδομηκοστό έκτο
Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο εβδομηκοστό έβδομο
Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. – Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν. 4600/2019
Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο
Ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό
Άρθρο εβδομηκοστό ένατο
Ασυμβίβαστο μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικών Συλλόγων και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο ογδοηκοστό
Ειδικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιδιωτικών φαρμακείων
Άρθρο ογδοηκοστό πρώτο
Δαπάνες του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Υ.Πε.) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο
Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων
Άρθρο ογδοηκοστό τρίτο
Όργανα διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών και Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005
Άρθρο ογδοηκοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4790/2021
Άρθρο ογδοηκοστό πέμπτο
Ένταξη ειδικευμένων ιατρών ΠΕ σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
Άρθρο ογδοηκοστό έκτο
Ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο ογδοηκοστό έβδομο
Διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας σε δομές υγείας
Άρθρο ογδοηκοστό όγδοο
Υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του π.δ. 38/2010
Άρθρο ογδοηκοστό ένατο
Αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού – Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
Άρθρο ενενηκοστό
Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων
Άρθρο ενενηκοστό πρώτο
Σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, του Ελληνικού Δημοσίου και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο ενενηκοστό δεύτερο
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο ενενηκοστό τρίτο
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο ενενηκοστό τέταρτο
Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία
Άρθρο ενενηκοστό πέμπτο
Mονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού A.E.I.
Άρθρο ενενηκοστό έκτο
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4692/2020
Άρθρο ενενηκοστό έβδομο
Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3512/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο ενενηκοστό όγδοο
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του σωματείου «Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής» – Λύση του ΜΕΟΕ
Άρθρο ενενηκοστό ένατο
Μεταφορά εργαζομένων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο εκατοστό
Ευθύνη εκκαθαριστή και διοικούντων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ)
Άρθρο εκατοστό πρώτο
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Άρθρο εκατοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο εκατοστό τρίτο
Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 – Μη υπολογισμός προθεσμιών των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου
Άρθρο εκατοστό τέταρτο
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης
Άρθρο εκατοστό πέμπτο
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο εκατοστό έκτο
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο εκατοστό έβδομο
Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εκατοστό όγδοο
Ρυθμίσεις για την εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών – Τροποποίηση των άρθρων 2, 80Γ, 88 του ν. 4001/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο εκατοστό ένατο
Ρύθμιση καταβολής δαπανών της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για τόκους δανείων και προμήθειες εγγύησης για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Άρθρο εκατοστό δέκατο
Έκδοση οικοδομικών αδειών για την κατασκευή κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος (ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.)
Άρθρο εκατοστό ενδέκατο
Ρυθμίσεις θεμάτων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής δημοσίων έργων εθνικής σημασίας που εκτελούνται από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2882/2001
Άρθρο εκατοστό δωδέκατο
Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή σιδηροδρομικών έργων της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» – Τροποποίηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001
Άρθρο εκατοστό δέκατο τρίτο
Σιδηροδρομικά έργα – Επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο
Ανανέωση της σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο εκατοστό δέκατο πέμπτο
Εκτέλεση επειγουσών εργασιών μικρής κλίμακας και αποκατάστασης επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο εκατοστό δέκατο έκτο
Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο εκατοστό δέκατο έβδομο
Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986
Άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο
Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο εκατοστό δέκατο ένατο
Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο εκατοστό εικοστό
Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο εκατοστό εικοστό πρώτο
Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εκατοστό εικοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4812/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 110/30.06.2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.