Νόμος 4820/2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Νόμος 4820/2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

 

Νόμος 4820/2021ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ
Άρθρο 1 Φύση
Άρθρο 2 Αποστολή
Άρθρο 3 Ανεξαρτησία
Άρθρο 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες
Άρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας
Άρθρο 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία των προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θεσμούς
Άρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών
Άρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες
Άρθρο 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας
Άρθρο 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας
Άρθρο 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας
Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια
Άρθρο 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου
Άρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων
Άρθρο 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 25 Τήβεννος
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
Άρθρο 28 Συγκρότηση Κλιμακίων
Άρθρο 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων
Άρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου
Άρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων
Άρθρο 33 Καθήκοντα Συμβούλων
Άρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων
Άρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών
Άρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 37 Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 38 Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 39 Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 40 Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 41 Αναπλήρωση δικαστών
Άρθρο 42 Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 43 Δικαστικές διακοπές
Άρθρο 44 Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών
Άρθρο 45 Καθήκοντα Επιτρόπων
Άρθρο 46 Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και των Επιτρόπων
Άρθρο 47 Γραμματείς δικαστικών σχηματισμών
Άρθρο 48 Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 49 Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 50 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 51 Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων
Άρθρο 52 Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή εκθέσεων ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 53 Περιεχόμενο και διαδικασία παραγωγής
Άρθρο 54 Ενημέρωση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα
Άρθρο 55 Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 56 Διαδικασία
Άρθρο 57 Επιστημονική υποστήριξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 58 Ακεραιότητα
Άρθρο 59 Αποτελεσματικότητα
Άρθρο 60 Αναλογικότητα
Άρθρο 61 Επαγγελματισμός
Άρθρο 62 Δικαιότητα
Άρθρο 63 Ευθύνη
Άρθρο 64 Συνεκτικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 65 Διαχείριση των ελέγχων
Άρθρο 66 Όργανα άσκησης των ελέγχων
Άρθρο 67 Γενικές ελεγκτικές εξουσίες
Άρθρο 68 Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης
Άρθρο 69 Διαλειτουργικότητα συστημάτων
Άρθρο 70 Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόμενων
Άρθρο 71 Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς
Άρθρο 72 Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι
Άρθρο 73 Όρια ελέγχων
Άρθρο 74 Ακρόαση ελεγχόμενων, δικαιώματα άμυνας
Άρθρο 75 Τεκμηρίωση ευρημάτων, αιτιολογία δυσμενών κρίσεων
Άρθρο 76 Ποινικές διαδικασίες
Άρθρο 77 Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων, κοινοποιήσεις, αντίγραφα
Άρθρο 78 Καταγγελίες, αναφορές και αιτήματα ελέγχου
Άρθρο 79 Προστασία ελεγκτών
Άρθρο 80 Ποιότητα των ελέγχων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 81 Κριτήρια ελέγχου
Άρθρο 82 Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών
Άρθρο 83 Έλεγχοι συμμόρφωσης
Άρθρο 84 Έλεγχοι επιδόσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Άρθρο 85 Προσεγγίσεις ελέγχου
Άρθρο 86 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 87 Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δημοσιονομικών πλημμελειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 88 Αντικείμενα των ελέγχων
Άρθρο 89 Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης
Άρθρο 90 Θεματικοί έλεγχοι
Άρθρο 91 Εξατομικευμένοι έλεγχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 92 Έννομες συνέπειες ελέγχων
Άρθρο 93 Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη νομικών συνεπειών
Άρθρο 94 Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς υπευθύνων
Άρθρο 95 Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης
Άρθρο 96 Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 97 Εργαλειοθήκη ελέγχων
Άρθρο 98 Συνδυασμός ελέγχων
Άρθρο 99 Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Άρθρο 100 Προτεραιότητα ελέγχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 101 Γενικός χαρακτήρας
Άρθρο 102 Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράμματος
Άρθρο 103 Προγραμματισμός θεματικών ελέγχων
Άρθρο 104 Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου Άρθρο 105 Προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος
Άρθρο 106 Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: EΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 107 Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφορικής
Άρθρο 108 Ψηφιακοί έλεγχοι
Άρθρο 109 Έλεγχοι αυτοματοποιημένων διαδικασιών πληρωμής
Άρθρο 110 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 111 Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι
Άρθρο 112 Περιεχόμενο της επιτήρησης
Άρθρο 113 Αρμόδια όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 114 Λογοδοσία υπολόγων του Δημοσίου
Άρθρο 115 Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 116 Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμού
Άρθρο 117 Δυστροπούντες υπόλογοι
Άρθρο 118 Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων
Άρθρο 119 Ενσωμάτωση των λογαριασμών λογοδοσίας των δημόσιων υπολόγων στους ετήσιους λογαριασμούς του φορέα όπου υπηρετούν
Άρθρο 120 Λογαριασμοί οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:EΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 121 Περιοδικότητα του ελέγχου
Άρθρο 122 Αντικείμενο και μεθοδολογία του ελέγχου
Άρθρο 123 Διαχειριστικά στοιχεία
Άρθρο 124 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
Άρθρο 125 Έκθεση ελέγχου
Άρθρο 126 Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων διαχειριστικών στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: EΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 127 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: EΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 128 Έλεγχος εσόδων Δημοσίου
Άρθρο 129 Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων
Άρθρο 130 Ευθύνη υπαλλήλων
Άρθρο 131 Επέκταση εξόφλησης του ελέγχου εσόδων και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Άρθρο 132 Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής
αυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 133 Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 134 Ενέργειες Επιτρόπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: EΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 135 Αρμοδιότητα Επιτρόπων
Άρθρο 136 Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: EΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 137 Υπαγόμενοι στον έλεγχο φορείς
Άρθρο 138 Τρόπος διενέργειας του ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: EΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 139 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου
Άρθρο 140 Αμοιβή από την παροχή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων
Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα
Άρθρο 143 Συνευθυνόμενοι
Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 145 Καταλογιζόμενο ποσό και καταλογιστική πράξη
Άρθρο 146 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική πράξη
Άρθρο 147 Τόκοι
Άρθρο 148 Καταλογισμός λαβόντων
Άρθρο 149 Καταλογίζον όργανο
Άρθρο 150 Μείωση του καταλογιζόμενου ποσού
Άρθρο 151 Εκτέλεση πράξεων
Άρθρο 152 Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος
Άρθρο 153 Ανάκληση πράξεων

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 154 Προσωποπαγείς θέσεις δόκιμων Εισηγητών Άρθρο 155 Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων
Άρθρο 156 Ειδική άδεια επιμόρφωσης
Άρθρο 157 Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων
Άρθρο 158 Συμμετοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 159 Ανάκληση θεωρήσεων
Άρθρο 160 Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων
Άρθρο 161 Έλεγχος των δαπανών της Βουλής
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 163 Εκκρεμείς έλεγχοι λογαριασμών
Άρθρο 164 Έλεγχος εκκρεμών διαχειρίσεων και έλεγχος νομιμότητας καταλογιστικών πράξεων
Άρθρο 165 Προσαυξήσεις
Άρθρο 166 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 167 Έναρξη ισχύος

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 168 Άσκηση κατά προτεραιότητα προσυμβατικού ελέγχου – Αντικατάσταση του άρθρου 338 του ν. 4700/2020
Άρθρο 169 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο – Αντικατάσταση του άρθρου 339 του ν. 4700/2020
Άρθρο 170 Επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) – Αντικατάσταση άρθρου του 340 του ν. 4700/2020
Άρθρο 171 Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 341 του ν. 4700/2020
Άρθρο 172 Καταθέσεις και καταβολές με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 342 του ν. 4700/2020
Άρθρο 173 Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 343 του ν. 4700/2020
Άρθρο 174 Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 344 του ν. 4700/2020
Άρθρο 175 Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 345 του ν. 4700/2020
Άρθρο 176 Ανάπτυξη λογισμικού – Αντικατάσταση του άρθρου 346 του ν. 4700/2020
Άρθρο 177 Αίτηση καταλογισμού επιχορήγησης – Αντικατάσταση του άρθρου 347 του ν. 4700/2020
Άρθρο 178 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 179 Δικαίωμα υπαλλήλων σε αποζημίωση και παρακολούθηση ειδικού προγράμματος

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 180 Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους πόρους
Άρθρο 181 Λειτουργικές δαπάνες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
Άρθρο 182 Ανεξόφλητες οφειλές – Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 183 Διαγραφή οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 82Α του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 184 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016 Άρθρο 185 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του ν. 4387/2016

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 186 Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 187 Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών – Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 188 Αυτοτέλεια έμμισθου δικηγόρου – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4194/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 189 Ορισμός Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 190 Αρχή Ελέγχου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4314/2014
Άρθρο 191 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Άρθρο 192 Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 193 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Άρθρο 194 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020
Άρθρο 195 Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Προσθήκη άρθρου 280 Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 196 Αξιολόγηση Επιλεξιμοτήτων
Άρθρο 197 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 198 Σώρευση ενισχύσεων
Άρθρο 199 Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 200 Προσυμβατικός έλεγχος – Παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης συμβάσεων
Άρθρο 201 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 202 Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
Άρθρο 203 Ρυθμίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4270/2014
Άρθρο 204 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 205 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.
Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021

Άρθρο 206 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125).
(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.
(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271).
(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898).
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2).
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397).
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789).
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).
3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.
4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.
5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.
6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται
οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4.
8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021

Άρθρο 207 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 208 Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
Άρθρο 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού
Άρθρο 210 Ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010

Άρθρο 211 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4820/2021ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις