Νόμος 4832/2021 για την θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο

Νόμος 4832/2021 για την θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο

και για τον μηχανισμό εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

 

Νόμος 4832/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 172/25.09.2021
Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

ΤΜΗΜΑ I ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Άρθρο 4 Περιεχόμενο, ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής
Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 6 Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος»
Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας
Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας
Άρθρο 9 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας
Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 12 Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ I Ι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 14 Ορισμοί
Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μ.Ι.
Άρθρο 16 Χρηματοδότηση του μέτρου του Μ.Ι.
Άρθρο 17 Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.
Άρθρο 18 Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Άρθρο 19 Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Άρθρο 20 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων
Άρθρο 21 Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.
Άρθρο 22 Διακοπή καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 23 Αρμόδια όργανα υλοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Άρθρο μόνο
Κυρώνεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο παρών Κώδικας νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

Νόμος 4832/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 172/25.09.2021
Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου