Νόμος 4858/2021 Κώδικας νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων

Νόμος 4858/2021 Κώδικας νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων

 

Νόμος 4858/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 220/19.11.2021
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Άρθρο πρώτο Κύρωση Κώδικα

ΤΜΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Έννοια όρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3 Περιεχόμενο της προστασίας
Άρθρο 4 Εθνικό Αρχείο Μνημείων
Άρθρο 5 Προστασία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 6 Διακρίσεις ακινήτων μνημείων – Χαρακτηρισμός
Άρθρο 7  Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 8  Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αμοιβή
Άρθρο 9  Διατήρηση ακινήτων αρχαίων

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 10 Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 12  Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων
Άρθρο 13  Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών – Ζώνες προστασίας
Άρθρο 14  Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς – Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους
Άρθρο 15  Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
Άρθρο 15Α  Μη επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
Άρθρο 15Β  Ναυάγια
Άρθρο 15Γ  Τέλη φωτογράφισης
Άρθρο 15Δ  Κυρώσεις
Άρθρο 16  Ζώνες Προστασίας – Λιμενικό έργο
Άρθρο 17  Ιστορικοί τόποι
Άρθρο 17Α  Ζώνες Προστασίας γύρω από μνημεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18 Απαλλοτριώσεις
Άρθρο 19 Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20  Διακρίσεις κινητών μνημείων – Χαρακτηρισμός
Άρθρο 21  Κυριότητα κινητών μνημείων
Άρθρο 22  Κατάσχεση κινητών μνημείων
Άρθρο 23  Κατοχή κινητών μνημείων
Άρθρο 24  Δήλωση, υπόδειξη κινητών μνημείων και αμοιβή
Άρθρο 25  Δανεισμός και ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο
Άρθρο 26  Ενέργειες επί κινητών μνημείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Άρθρο 27  Φύλαξη και συντήρηση κινητών μνημείων
Άρθρο 28  Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων
Άρθρο 29  Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών μνημείων για τη μελέτη και έκθεσή τους
Άρθρο 30  Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση κινητών μνημείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ
Άρθρο 31 Συλλέκτες μνημείων
Άρθρο 32 Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 33  Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 34  Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 34Α  Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Β  Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 14, 15 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Γ  Αρμόδια κεντρική αρχή (άρθρα 4 εδάφιο πρώτο, 5 περ. 1 έως 6, 17 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Δ  Δικαστική προστασία (άρθρα 6, 16 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Ε  Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιστροφές πολιτιστικών αγαθών (άρθρο 7 και τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34ΣΤ Παραγραφή (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Ζ  Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης – Δαπάνες εκτέλεσης (άρθρα 9, 10, 11, 12 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Η  Κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή του (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Θ  Αναφορές σε άλλα νομοθετήματα

 
 

ΤΜΗΜΑ IV: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Άρθρο 35  Έννοια αρχαιολογικού έργου
Άρθρο 35Α  Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου
Άρθρο 36  Συστηματικές ανασκαφές
Άρθρο 37  Σωστικές ανασκαφές
Άρθρο 38  Άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες
Άρθρο 39  Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Άρθρο 40  Εργασίες σε ακίνητα μνημεία
Άρθρο 41  Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων
Άρθρο 42  Μεταφορά ακινήτου μνημείου – Απόσπαση τμημάτων
Άρθρο 43  Εργασίες συντήρησης μνημείων
Άρθρο 44  Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εργασιών

ΤΜΗΜΑ V: ΜΟΥΣΕΙΑ
Άρθρο 45 Ίδρυση και λειτουργία μουσείων
Άρθρο 45Α Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή αποζη μίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 46 Πρόσβαση και χρήση μνημείων και χώρων

ΤΜΗΜΑ VII: OIKONOMIKA KINHTΡΑ
Άρθρο 47 Φορολογικές ρυθμίσεις
Άρθρο 48 Οικονομικά κίνητρα για ακίνητα

ΤΜΗΜΑ VIII: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 49  Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Άρθρο 50  Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο – Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων
Άρθρο 51  Συμβούλιο Μουσείων
Άρθρο 52  Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων

ΤΜΗΜΑ ΙΧ: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53  Κλοπή μνημείων
Άρθρο 54  Υπεξαίρεση μνημείων
Άρθρο 55  Αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος
Άρθρο 56  Φθορά μνημείου
Άρθρο 57  Φθορά μνημείου από αμέλεια
Άρθρο 58  Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου
Άρθρο 59  Παράνομη μεταβίβαση μνημείου
Άρθρο 60  Παράνομη εμπορία μνημείων
Άρθρο 61  Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα
Άρθρο 62  Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου
Άρθρο 63  Παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 64  Παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 65  Παράνομη μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 66  Παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου
Άρθρο 67  Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου
Άρθρο 68  Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
Άρθρο 69  Δήμευση και χρηματική ποινή
Άρθρο 70  Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων – Εφαρμοστέο δίκαιο
Άρθρο 70Α  Ευθύνη νομικών προσώπων
Άρθρο 71  Εισαγγελέας Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Άρθρο 71Α  Χορήγηση αμοιβών – Εύφημος μνεία
Άρθρο 72  Τύχη χρηματικών ποινών και δημευθέντων πραγμάτων

ΤΜΗΜΑ Χ: ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
Άρθρο 74 Τελική διάταξη

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4858/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 220/19.11.2021
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς