Νόμος 4872/2021 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Νόμος 4872/2021 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Νόμος 4872/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 247/10.12.2021
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 3 Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 4 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 5 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ – ΔΑΜ
Άρθρο 6 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης
Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 8 Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης
Άρθρο 9 Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 10 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 11 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 12 Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 13 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Άρθρο 14 Χαρακτηρισμός έργων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και μισθώσεις δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 15 Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 17 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020
Άρθρο 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών επέμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
Άρθρο 19 Ποσοστό δόμησης εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 20 Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
Άρθρο 21 Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων – Χαρακτηρισμός της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος
Άρθρο 22 Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Άρθρο 23 Οριοθέτηση υδατορεμάτων – Τροποποίηση της περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
Άρθρο 24 Σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης
Άρθρο 25 Έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010
Άρθρο 26 Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση και λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 27 Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Άρθρο 28 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Άρθρο 29 Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόμησης στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
Άρθρο 33 Διακανονισμός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης – δυναμικότητας και ενέργειας – του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου για τους Προμηθευτές και τους Οικιακούς Πελάτες
Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια – Τροποποίηση της περ. γ’ παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 35 Ρύθμιση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων
Άρθρο 36 Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
Άρθρο 37 Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες Διανομής Αερίου – Κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 2364/1995

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Άρθρο 38 Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Άρθρο 39 Οικοδομικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση των παρ. 1α και 6 και προσθήκη παρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 40 Ειδικότερες πολεοδομικές ρυθμίσεις του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6, 8 και 10 του
άρθρου 5Α του ν. 4062/2012
Άρθρο 41 Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016
Άρθρο 42 Ρυθμίσεις του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 43 Χώροι στάθμευσης
Άρθρο 44 Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια
Άρθρο 45 Αθλητικές εγκαταστάσεις

 
ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 46 Πληρωμές δαπανών συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU
Άρθρο 47 Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δομής της Χώρας ή της Κυβέρνησης – Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν. 4635/2019
Άρθρο 48 Έκτακτη διαδικασία πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον μήνα Ιανουάριο 2022
Άρθρο 49 Άμεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτικό τομέα Αθηνών
Άρθρο 50 Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955
Άρθρο 51 Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης – Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955
Άρθρο 52 Λόγοι λύσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955
Άρθρο 53 Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012
Άρθρο 54 Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012
Άρθρο 55 Ημερομηνία λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης – Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4541/2018

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 56 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 57 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Άρθρο 58 Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Άρθρο 59 Θέσεις προσωπικού – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
Άρθρο 60 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά επαγγέλματα για το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 61 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 62 Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 63 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
Άρθρο 64 Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4872/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 247/10.12.2021
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.