Νόμος 4918/2022 Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων

Νόμος 4918/2022ΦΕΚ τεύχος Α 68/31.03.2022
Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 1 – Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΥΡΩΣΗ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 2 – Καταστατικό
Άρθρο πρώτο – Σύσταση – Εταιρική επωνυμία
Άρθρο δεύτερο – Έδρα της Εταιρείας
Άρθρο τρίτο – Διάρκεια της Εταιρείας
Άρθρο τέταρτο – Σκοπός της Εταιρείας
Άρθρο πέμπτο – Καλυπτόμενοι κίνδυνοι – Ποσοστό κάλυψης
Άρθρο έκτο – Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο έβδομο – Σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο όγδοο – Σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο ένατο – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο – Έσοδα
Άρθρο ενδέκατο – Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
Άρθρο δωδέκατο – Θέματα προσωπικού
Άρθρο δέκατο τρίτο – Εσωτερικοί Κανονισμοί
Άρθρο δέκατο τέταρτο – Διάθεση κερδών
Άρθρο δέκατο πέμπτο – Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο δέκατο έκτο – Ορκωτοί ελεγκτές
Άρθρο δέκατο έβδομο – Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες
Άρθρο δέκατο όγδοο – Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου – Οργάνωση και αρμοδιότητες
Άρθρο δέκατο ένατο – Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση της περιουσίας της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 4 – Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 5 – Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 136/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 7: Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής – Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021
Άρθρο 8: Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 10: Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 11- Έναρξη ισχύος

Νόμος 4918/2022ΦΕΚ τεύχος Α 68/31.03.2022
Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις