Νόμος 4936/2022 Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Νόμος 4936/2022ΦΕΚ τεύχος Α 105/27.05.2022
Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Άρθρο 4 Εθνική Στρατηγική και Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 5 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 6 Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 7 Τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα
Άρθρο 8 Αναθεώρηση κλιματικών στόχων
Άρθρο 9 Καθορισμός δράσεων και μέτρων προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 10 Γενικά μέτρα πολιτικής
Άρθρο 11 Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα
Άρθρο 12 Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών
Άρθρο 13 Συλλεγόμενα στατικά δεδομένα σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4710/2020
Άρθρο 14 Εγκατάσταση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4710/2020
Άρθρο 15 Εξαίρεση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τις κατηγορίες οχημάτων «Μ3», «Ν2» και «Ν3» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 του ν. 4710/2020
Άρθρο 16 Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών
Άρθρο 17 Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια
Άρθρο 18 Ενδυνάμωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4014/2011
Άρθρο 19 Μέτρα για τη μείωση εκπομπών από εγκαταστάσεις
Άρθρο 20 Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις
Άρθρο 21 Μετασχηματισμός αναπτυξιακού υποδείγματος των νησιών και μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα
Άρθρο 22 Πρόστιμα
Άρθρο 23 Οικονομικοί πόροι
Άρθρο 24 Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 25 Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 26 Διαδικτυακός τόπος κλιματικού διαλόγου
Άρθρο 27 Ετήσια έκθεση προόδου
Άρθρο 28 Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 29 Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 30 Διεθνής συνεργασία σε θέματα κλιματικής αλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 Αντικατάσταση και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών – Αντικατάσταση του άρθρου του 24 του ν. 3769/2009
Άρθρο 32 Ισχύς άδειας κατεδάφισης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις

  

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Άρθρο 36 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών
Άρθρο 37 Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 38 Χρηματοδότηση «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και χρηματοδότηση δράσεων απόσυρσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» – Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021
Άρθρο 39 Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 40 Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράφησης και Εθνικού Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979
Άρθρο 41 Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4915/2022
Άρθρο 42 Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων και ανάληψη εκκρεμών δεσμεύσεων – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4915/2022
Άρθρο 43 Διοικητικές κυρώσεις περί αποβλήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 69 του ν. 4819/2021
Άρθρο 44 Συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών – Τροποποίηση του
άρθρου 89 του ν. 4819/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4936/2022ΦΕΚ τεύχος Α 105/27.05.2022
Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος