Προγράμματα Σπουδών της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου

επαγγελματικά λύκειαΑριθμ. 43898/Γ2 – ΦΕΚ Β 785 – 31.03.2014

Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. γ) του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α υποπ. Ββ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/05-07-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667 Β΄).
5. Την υπ’ αριθ. 29/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής:

Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
1. Αρχές Μηχανολογίας:

Διδακτικά αντικείμενα

Διδακτικοί στόχοι

1. Βασικές έννοιες

Οι μαθητές – τριες

1.1 Γενικά

• Να γνωρίζουν, ότι η θερμοδυναμική ασχολείται με τα φυσικά

φαινόμενα, που μεταβάλλουν εκτός από τα μηχανικά μεγέθη ενός

1.2 Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής

σώματος και τα θερμοδυναμικά μεγέθη p,v,Τ και τις αλληλοεπιδρά−

1.3 Διεθνές Σύστημα Μονάδων

σεις τους.

1.4 Δύναμη – Ενέργεια − Ισχύς

• Να αναφέρουν πεδία εφαρμογών της θερμοδυναμικής από τις

εφαρμογές που βρίσκονται στην κατοικία τους ή σε επαγγελματι−

κούς χώρους με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή, από το χώρο

του αυτοκινήτου, κ.λπ.

• Να αναφέρουν τις μονάδες του Διεθνούς Συστήματος

• Να εξηγούν τις έννοιες Δύναμη, Ενέργεια, Ισχύς

1.5 Ουσία – σύστημα − όριο συστήματος

• Να εξηγούν τις βασικές έννοιες της θερμοδυναμικής. Όρους όπως

− περιβάλλον

ουσία, σύστημα, όριο συστήματος, περιβάλλον.

• Να διακρίνουν την καθαρή ουσία από το μίγμα.

• Να είναι σε θέση να ορίζουν τα όρια διαφόρων μηχανολογικών

συστημάτων

1.6 Μορφές ενέργειας

• Να αναφέρουν τις διάφορες μορφές ενέργειας και να διατυπώ−

νουν τους τύπους που τις εκφράζουν, τις μονάδες μέτρησης τους

και να δίνουν σύντομο ορισμό.

1.7 Ροή ενέργειας από

• Να γνωρίζουν τη συμβατική φορά που καθορίζει το πρόσημο

και προς το σύστημα

στη ροή ενέργειας (μηχανικής ή θερμικής) από και προς το σύστημα.

1.8 Τα καταστατικά μεγέθη ενός συστή−

• Να ορίζουν και να εξηγούν τις έννοιες − κατάσταση ενός συ−

ματος (p, v, T) και η καταστατική εξίσωση

στήματος − θερμοδυναμική κατάσταση − καταστατικά μεγέθη p, v,

Τ − εντατικά ή εκτατικά − καταστατική εξίσωση και να γνωρίζουν

τις μονάδες μέτρησης τους.

Αρχή διατήρησης της μάζας

• Να διατυπώνουν την αρχή και να την εφαρμόζουν στο ανοικτό

σύστημα.

• Να διατυπώνουν τον μαθηματικό τύπο, τα μεγέθη και τις μονάδες.

• Να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις πρακτικές εφαρμογές της

αρχής

1.10 Γραφική παράσταση, στιγμιαίας κα−

• Να απεικονίζουν γραφικά στο διάγραμμα (p,v) την στιγμιαία

τάστασης − Χαρακτηριστικές Θερμοδυνα−

κατάσταση, την αλλαγή καταστάσεως, την κυκλική αλλαγή και το

μικές Μεταβολές–Εσωτερικήενέργεια συ−

έργο ογκομεταβολής.

στήματος Ενθαλπία συστήματος − αλλαγή

• Να εξηγούν ότι πρόκειται για μορφή ενέργειας και ότι αυτή

κατάστασης κυκλικής μεταβολής μέτρηση

εξαρτάται από την αρχική και τελική κατάσταση του συστήματος

του έργου.

και όχι από τη διαδρομή της διεργασίας.

• Να αντιληφθούν τη σημασία των διαγραμμάτων στη μηχανο−

λογία

• Να αναγνωρίζουν μια μεταβολή που είναι κύκλος.

2. Θερμότητα

• Να ορίζουν τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας.

2.1 Θερμότητα − θερμοκρασία

• Να διακρίνουν τις έννοιες σε πραγματικές εφαρμογές

• Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης τους.

• Να περιγράφουν τον τρόπο παραγωγής της θερμότητας και τη

χρήσή της.

2.2. Θερμική διαστολή

• Να διατυπώνουν τους νόμους της θερμικής διαστολής των στε−

(στερεών, υγρών και αερίων)

ρεών, υγρών και αερίων.

2.3 Η λανθάνουσα και η ειδική θερμότητα

• Να εξηγούν απλά τις έννοιες λανθάνουσα και ειδική θερμότη−

− θερμοχωρητικότητα – θεμελιώδης νόμος

τα − θερμοχωρητικότητα. Να ορίζουν τις παραπάνω έννοιες και να

της θερμιδομετρίας

γνωρίζουν τις μονάδες μέτρησής τους.

• Να διατυπώνουν το νόμο της θερμιδομετρίας, να γνωρίζουν τον

τύπο και τα μεγέθη που τον ορίζουν και τις μονάδες και να τον

εφαρμόζουν σε απλές τεχνικές εφαρμογές.

3. Μορφές Μηχανικού Έργου

• Να διατυπώνουν τον ορισμό του έργου

• Να διακρίνουν τις μορφές του έργου

• Να υπολογίζουν το έργο

• Να εντοπίζουν το έργο που «καταναλώνεται» ή παράγεται

• Να προσδιορίζουν ποιοτικά το μέγεθος του έργου

4. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

• Να διατυπώνουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

4.1 Αρχή διατήρησης της ενέργειας

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν την αρχή σε διάφορες εφαρμογές

4.2 Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για

• Να ορίζουν το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας

τα κλειστά συστήματα

• Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους παράγοντες που εκφράζει

4.3 Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για

το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας σε διάφορες εφαρμογές

τα ανοικτά συστήματα

5. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

• Να διατυπώνουν το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στις

απλές διατυπώσεις του

• Να εξηγούν τη σπουδαιότητα που έχει για τη λειτουργία των

θερμικών μηχανών.

• Να είναι σε θέση να εξηγούν με βάση το νόμο βασικά φαινόμενα,

διεργασίες και εφαρμογές

6. Μηχανικό έργο από τη θερμότητα −

• Να διατυπώνουν την έννοια της εξέργειας και της θερμικής

Εξέργεια

απόδοσης

• Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

των παραπάνω εννοιών σε μηχανολογικές διεργασίες

7. Θερμικές κινητήριες μηχανές

• Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των θερμικών

μηχανών

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των θερ−

μικών κινητήριων μηχανών

8. Αντλίες – Συμπιεστές

• Να περιγράφουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των αντλιών

8.1 Κατάταξη αντλιών − αρχή λειτουργίας

και των συμπιεστών

− πεδίο εφαρμογής

• Να είναι σε θέση να αναφέρουν πολλαπλές εφαρμογές χρήσης

8.2 Χαρακτηριστικά μεγέθη των αντλιών

τους σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές

α. Νόμοι της ροής (συνέχειας−Bernoulli).

• Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη τους με βάση

β. Παροχή

τα οποία επιλέγονται οι αντλίες

γ. Ύψος αναρροφήσεως − καταθλίψεως

• Να προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναρ−

− ολικό

ρόφηση των αντλιών

δ. Ισχύς

ε. Βαθμός απόδοσης

στ. Παρατηρήσεις επί των αντλιών, επί−

δραση της θερμοκρασίας στο ύψος αναρ−

ρόφησης σπηλαίωση

8.3 Συμπιεστές

• Να περιγράφουν τη λειτουργία και να εξηγούν το σκοπό χρήσης

Περιγραφή και αναφορά στα είδη τους,

τους.

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πεδίο

• Να τους αναγνωρίζουν στις μηχανολογικές κατασκευές.

εφαρμογής τους.

• Να γνωρίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το πεδίο

εφαρμογής τους.

9. Ειδική Θερμότητα

• Να διατυπώνουν τον ορισμό της ειδικής θερμότητας και της

θερμοχωρητικότητας

• Να διατυπώνουν και να αξιοποιούν τον βασικό τύπο της θερμιδο−

μετρίας Q=mcΔΘ στις βασικές του εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης

της μεταφοράς θερμότητας

• Να εντοπίζουν πρακτικά τους παράγοντες που μπορούν να επη−

ρεάσουν τις διεργασίες (π.χ. ψύξη μηχανής) με βάση τον παραπάνω

τύπο.

• Να επιλύουν προβλήματα με βάση τον παραπάνω βασικό νόμο

10. Μετάδοση της θερμότητας

• Να αναφέρουν τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας.

10.1 Τρόποι μετάδοσης της θερμότητας

• Να περιγράφουν το φαινόμενο της μετάδοσης της θερμότητας

σε χαρακτηριστικές πρακτικές εφαρμογές π.χ. πυρακτωμένη ράβδος

σιδήρου, σώμα κεντρικής θέρμανσης, ήλιος και γη.

• Να διακρίνουν τους τρόπους μετάδοσης σε τεχνικές εφαρμογές.

10.2 Διαφορά θερμοκρασίας και ροή θερ−

• Να εξηγούν την αιτία που προκαλεί το φαινόμενο της ροής

μότητας

θερμότητας.

• Να εξηγούν την έννοια της θερμικής ροής (θερμική ισχύς).

10.3. Μετάδοση της θερμότητας με αγω−

• Να αναγνωρίζουν τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας.

γιμότητα

• Να διατυπώνουν τους τύπους τα μεγέθη που τους ορίζουν και τις

10.4. Μετάδοση της θερμότητας με με−

μονάδες και να τους εφαρμόζουν κάνοντας στοιχειώδεις υπολογι−

ταφορά

σμούς σε τεχνικές εφαρμογές ώστε να αντιληφθούν τη χρησιμότητα

10.5. Μετάδοση της θερμότητας με ακτι−

αυτής της γνώσης

νοβολία

11. Τα καύσιμα και η καύση τους

• Να εξηγούν τις έννοιες, καύσιμα, καύση, τέλεια καύση, ατελής

11.1 Γενικά

καύση.

• Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά συστατικά των καυσίμων, να

αναφέρουν τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα και τις ιδιότητές

του που αφορούν στην καύση.

11.2 Ταξινόμηση των καυσίμων

• Να είναι σε θέση να ταξινομούν τα καύσιμα και να αναφέρουν

τα είδη, ανάλογα με το κριτήριο διάκρισης.

11.3 Οι γαιάνθρακες

• Να αναφέρουν τα είδη των γαιανθράκων και την προέλευσή τους

11.4 Το ακατέργαστο (αργό) πετρέλαιο

• Να αναφέρουν τα προϊόντα της κλασματικής απόσταξης του

και τα παράγωγα του

αργού πετρελαίου.

11.5 Εξισώσεις καύσης

• Περιγράφουν τις βασικές εξισώσεις τέλειας καύσης

11.6 Θερμαντική ικανότητα − καυσιγόνος

• Να εξηγούν τις έννοιες θερμαντική ικανότητα − καυσιγόνος αέ−

αέρας − περίσσεια αέρος καυσαέρια

ρας − περίσσεια αέρος − καυσαέρια.

2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας:
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: Υ.Α. 85050/Γ2/30−07−2007 (Β΄ 1521)
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ: Υ.Α. 85056/Γ2/17−08−2007 (Β΄ 1562)
3. Τεχνικό Σχέδιο: Υ.Α. 118829/Γ2/9−11−2006 (Β΄ 1734)
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (Β΄ 304)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (Β΄ 131)

Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
1. Οργάνωση και Διοίκηση: Υ.Α. 74914/Γ2/10−6−08 (1275 Β΄)
2. Αρχές Λογιστικής: Υ.Α. 85038/Γ2/30−7−07 (1561 Β΄)
3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (304 Β΄)
4. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (131 Β΄)

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής: Υ.Α. 85030/Γ2/30−7−07(1448 Β΄)
2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων: Υ.Α. 85030/Γ2/30−7−07(1448 Β΄)
3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής: Υ.Α. 4219−στ/Γ2/1999 (2325 Β΄)
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (304 Β΄)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (131 Β΄)

Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
1. Ναυτική Τέχνη: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761 Β΄)
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761 Β΄)
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761 Β΄)
4. Τεχνικό Σχέδιο: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761 Β΄)
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (304 Β΄)
6. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (131 Β΄)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ