Νόμος 5002/2022 Απόρρητο επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Νόμος 5002/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 228/09.12.2022
Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών.

Κεφάλαιο Α’: Γενικές ρυθμίσεις
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

Κεφάλαιο Β’: Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
Άρθρο 4 Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας
Άρθρο 5 Διαχείριση υλικού σε άρσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας
Άρθρο 6 Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση εγκλημάτων
Άρθρο 7 Διαχείριση υλικού σε άρσεις για τη διακρίβωση εγκλημάτων
Άρθρο 8 Διαδικασία άρσης του απορρήτου
Άρθρο 9 Δικαστικοί λειτουργοί της Ε.Υ.Π. και της Δ.Α.Ε.Ε.Β. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 3649/2008 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 2265/1994

Κεφάλαιο Γ’: Λογισμικά παρακολούθησης
Άρθρο 10 Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας – Τροποποίηση άρθρου 370Α ΠΚ
Άρθρο 11 Παραβίαση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών – Τροποποίηση άρθρου 370Ε ΠΚ
Άρθρο 12 Απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 370ΣΤ ΠΚ
Άρθρο 13 Προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο
Άρθρο 14 Ενημέρωση για λογισμικά ή συσκευές παρακολούθησης

Κεφάλαιο Δ’: Θέματα Ε.Υ.Π.
Άρθρο 15 Διάρθρωση Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3649/2008
Άρθρο 16 Λειτουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) και ενίσχυση της διαφάνειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3Α ν. 3649/2008 και παρ. 5 άρθρου 38 ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Θέματα Αρχής Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) – Τροποποίηση περ. 7 άρθρου 4 ν. 3649/2008
Άρθρο 18 Διοίκηση Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 9 ν. 3649/2008
Άρθρο 19 Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3649/2008

Κεφάλαιο Ε’: Θέματα Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 20 Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 21 Αποστολή Επιτροπής
Άρθρο 22 Αρμοδιότητες Επιτροπής
Άρθρο 23 Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής
Άρθρο 24 Ομάδες εργασίας Επιτροπής
Άρθρο 25 Διοικητική υποστήριξη Επιτροπής
Άρθρο 26 Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής
Άρθρο 27 Υποστήριξη δράσεων του εθνικού κέντρου συντονισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4961/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 ν. 4961/2022
Άρθρο 28 Παρακολούθηση απειλών και ευπαθειών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
Άρθρο 29 Εθνικό Σχέδιο Αποτίμησης Επικινδυνότητας συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 30 Στελέχωση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (Ε.Α.Κ.) – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 50 ν. 4635/2019
Άρθρο 31 Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας (Security Operations Center – SOC) – Εθνικό Δίκτυο SOC
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για ζητήματα κυβερνοασφάλειας – Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4577/2018
Άρθρο 33 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε άλλες οντότητες – Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 4577/2018

Κεφάλαιο ΣΤ’: Διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 34 Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δημόσιους φορείς – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 4624/2019
Άρθρο 35 Πεδίο εφαρμογής του ν. 4624/2019 – Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 4624/2019
Άρθρο 36 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρων 44, 53, 58 και 71 ν. 4624/2019
Άρθρο 37 Αντικατάσταση τίτλου του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4624/2019
Άρθρο 38 Νομιμότητα της επεξεργασίας – Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4624/2019 (άρθρο 8 Οδηγίας 2016/680)
Άρθρο 39 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Αντικατάσταση άρθρου 46 ν. 4624/2019
Άρθρο 40 Επεξεργασία για άλλους σκοπούς – Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 4624/2019
Άρθρο 41 Συγκατάθεση του υποκειμένου – Αντικατάσταση άρθρου 49 ν. 4624/2019
Άρθρο 42 Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 52 ν. 4624/2019
Άρθρο 43 Διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης – Περιορισμός της επεξεργασίας – Αντικατάσταση άρθρου 73 ν. 4624/2019
Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 84 ν. 4624/2019
Άρθρο 45 Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εισαγγελική αρχή – Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 4624/2019
Άρθρο 46 Σύσταση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων

Κεφάλαιο Ζ’: Εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 48 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις

Κεφάλαιο Η’: Έναρξη ισχύος
Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5002/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 228/09.12.2022