Νομοθεσία σχετικά με την Αστυνομική Ταυτότητα

Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β 1440).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440), αντικαθίσταται ως εξής:
«Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την υποδιεύθυνση ή το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».

Άρθρο 2
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης β, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4».2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 όμοιας (Β 1253), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχείων: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Ο τύπος της αίτησης ορίζεται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος του άρθρου 12. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 διαδικασία, εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Όταν ο αιτών είναι αξιωματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων ή αντίστοιχα των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, πέραν της ανωτέρω αιτήσεως συνυποβάλλει και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση.
Η ανωτέρω διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.
Στις περιπτώσεις αυτές τα απαραίτητα, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας. Η διαβίβαση του αιτήματος από την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού από το δήμο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία αποστολής του».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση της ταυτότητάς του γίνεται από έναν γονέα αυτού ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Για την ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότητας συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις στην αίτηση της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε έντυπο δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί ένα έντυπο αίτησης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας».

Άρθρο 4
Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−ζ΄ από 29−07−2011 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας εισάγει στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι αυτός εγγεγραμμένος. Κατόπιν, αναζητά τα στοιχεία του αιτούντος, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση, διαμορφώνεται αυτόματα η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας και εκτυπώνεται. Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Με εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που ο οικείος δήμος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο ΟΠΣΕΔ ή η διασύνδεση με το ΟΠΣΕΔ δεν είναι εφικτή, αναζητείται το προβλεπόμενο στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 πιστοποιητικό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία.

2. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή όταν ληφθεί το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό, η Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ερευνά αυτόματα στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, ελέγχει στην αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος που συμπληρώθηκαν αυτόματα σε αυτή από την αναζήτηση στο ΟΠΣΕΔ, εισάγει ηλεκτρονικά σε αυτή τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν αυτόματα. Εκτυπώνει την αίτηση αυτή, επικολλά τη φωτογραφία στη σχετική ένδειξη και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν στις οικείες θέσεις. Κατόπιν, συμπληρώνει τα στοιχεία στο έντυπο του δελτίου ταυτότητας, επικολλά τη φωτογραφία σε αυτό και καλεί τον αιτούντα να υπογράψει στην οικεία θέση. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος υπογράφει την αίτηση και το έντυπο δελτίου ταυτότητας, μεριμνά για την υπογραφή τους από το Διοικητή της Υπηρεσίας και σφραγίζει την πρώτη όψη του δελτίου ταυτότητας με την ειδική σφραγίδα έκδοσης.

4. Το δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται σε διαφανή πλαστική ύλη και παραδίδεται στον αιτούντα. Ο υπάλληλος εισάγει με σάρωση στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων της παρ. 1 την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, ακολούθως σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα τόσο την αίτηση αυτή, όσο και την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄ και οι δυο αιτήσεις τηρούνται στο αρχείο με τα τυχόν υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι ως άνω αιτήσεις διατηρούνται στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (POLICE ON LINE).

5. Στις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 2, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας αφού παραλάβει και ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει τον αιτούντα για την εγγραφή των στοιχείων του και με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ και ερευνά στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 3 και 4 για την ολοκλήρωση έκδοσης του δελτίου».

Άρθρο 5
1. Ο παράτιτλος του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ακύρωση δελτίου ταυτότητας – Ανάκληση− Αντικατάσταση».

2. Στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:
«1Α. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δηλώθηκαν ψευδή στοιχεία, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το τυχόν εκδοθέν δελτίο ταυτότητας ανακαλείται αμέσως».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική έκδοση και υποβάλλονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 2 δικαιολογητικά».

Άρθρο 6
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έντυπα δελτίου ταυτότητας αποτελούν υλικό του Ελληνικού Δημοσίου».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός υπαιτίου».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικό πρακτικό εις τριπλούν, από τα οποία ένα παραμένει στο αρχείο της αρχής έκδοσης, ένα υποβάλλεται στην οικεία Διαχείριση Υλικού και ένα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφάλειας της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού».

Άρθρο 7
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όσοι δεν ολοκληρώνουν, για οποιοδήποτε λόγο τη φοίτησή τους στις σχολές της παρ. 1 δύνανται να παραλάβουν το κατατεθέν δελτίο ταυτότητάς τους, εφόσον αυτό δεν έχει καταστραφεί, άλλως εφοδιάζονται με νέο δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

Άρθρο 8
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αρχή έκδοσης ενημερώνει άμεσα το κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων για τα καταστραφέντα δελτία ταυτότητας».

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
Μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 16710 από 25−04−2014 κ.υ.α. (Β΄ 1147), εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κ.υ.α., όπως ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους με την παρούσα.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 όμοιας.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/09/2339_2014_parartimata.pdf”]

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β 1440).

– – –Αριθ. 3021/19/53 – ΦΕΚ Β 1440/2005

Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Αρμόδιες για την έκδοση αρχές.
«Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την υποδιεύθυνση ή το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το αστυνομικό τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 2.
Δικαιολογητικά.
1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«α.Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης β, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4». (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)
«β. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχείων: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Ο τύπος της αίτησης ορίζεται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος του άρθρου 12. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 διαδικασία, εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Όταν ο αιτών είναι αξιωματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων ή αντίστοιχα των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, πέραν της ανωτέρω αιτήσεως συνυποβάλλει και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση.
Η ανωτέρω διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.
Στις περιπτώσεις αυτές τα απαραίτητα, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας. Η διαβίβαση του αιτήματος από την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού από το δήμο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία αποστολής του». (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)
γ. Τέσσερις (4) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0,036 Χ 0,036 του μέτρου και πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν την μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του στήθους και ασκεπή.
δ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.

2. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα.

«Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση της ταυτότητάς του γίνεται από έναν γονέα αυτού ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Για την ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότητας συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις στην αίτηση της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου».(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Άρθρο 3.
Τύπος δελτίου ταυτότητας.
1. Το δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 6,5 Χ 11 εκατοστών του μέτρου και φέρει μοναδική αρίθμηση η οποία απαρτίζεται από δύο από τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ καθώς και από εξαψήφιο αριθμό. Ο τύπος του δελτίου είναι αυτός που καθορίζεται στο Τμήμα Β΄ του παραρτήματος του άρθρου 12.

2. «2. Σε κάθε έντυπο δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί ένα έντυπο αίτησης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας»..(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Άρθρο 4.
Διαδικασία.
«1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας εισάγει στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι αυτός εγγεγραμμένος. Κατόπιν, αναζητά τα στοιχεία του αιτούντος, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση, διαμορφώνεται αυτόματα η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας και εκτυπώνεται. Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Με εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που ο οικείος δήμος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο ΟΠΣΕΔ ή η διασύνδεση με το ΟΠΣΕΔ δεν είναι εφικτή, αναζητείται το προβλεπόμενο στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 πιστοποιητικό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία.

2. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή όταν ληφθεί το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό, η Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ερευνά αυτόματα στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, ελέγχει στην αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος που συμπληρώθηκαν αυτόματα σε αυτή από την αναζήτηση στο ΟΠΣΕΔ, εισάγει ηλεκτρονικά σε αυτή τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν αυτόματα. Εκτυπώνει την αίτηση αυτή, επικολλά τη φωτογραφία στη σχετική ένδειξη και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν στις οικείες θέσεις. Κατόπιν, συμπληρώνει τα στοιχεία στο έντυπο του δελτίου ταυτότητας, επικολλά τη φωτογραφία σε αυτό και καλεί τον αιτούντα να υπογράψει στην οικεία θέση. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος υπογράφει την αίτηση και το έντυπο δελτίου ταυτότητας, μεριμνά για την υπογραφή τους από το Διοικητή της Υπηρεσίας και σφραγίζει την πρώτη όψη του δελτίου ταυτότητας με την ειδική σφραγίδα έκδοσης.

4. Το δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται σε διαφανή πλαστική ύλη και παραδίδεται στον αιτούντα. Ο υπάλληλος εισάγει με σάρωση στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων της παρ. 1 την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, ακολούθως σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα τόσο την αίτηση αυτή, όσο και την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄ και οι δυο αιτήσεις τηρούνται στο αρχείο με τα τυχόν υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι ως άνω αιτήσεις διατηρούνται στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (POLICE ON LINE).

5. Στις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 2, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας αφού παραλάβει και ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει τον αιτούντα για την εγγραφή των στοιχείων του και με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ και ερευνά στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 3 και 4 για την ολοκλήρωση έκδοσης του δελτίου». (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Άρθρο 5.
«Ακύρωση δελτίου ταυτότητας – Ανάκληση− Αντικατάσταση» (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)
1. Το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται και αντικαθίσταται:
α. Λόγω ακύρωσης ένεκα μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κατόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 ν.δ. 127/1969.
β. Λόγω μη αναγραφής στο δελτίο ταυτότητας της ιθαγένειας του κατόχου ή λόγω μη αναγραφής των στοιχείων του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1α.
γ. Λόγω φθοράς.
δ. Λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την έκδοσή του.
ε. Λόγω απώλειας ή κλοπής.

«1Α. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δηλώθηκαν ψευδή στοιχεία, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το τυχόν εκδοθέν δελτίο ταυτότητας ανακαλείται αμέσως». (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

2. «Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική έκδοση και υποβάλλονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 2 δικαιολογητικά» (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Επιπλέον υποβάλλεται το παλαιό δελτίο ταυτότητας με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας. Στις περιπτώσεις φθοράς και απώλειας υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση περί των συνθηκών της φθοράς ή της απώλειας καθώς και αποδεικτικό καταβολής των τελών που καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (άρθρο 8 ν.δ.127/1969). Εάν η απώλεια ή η φθορά διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο και κλοπή, το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται ατελώς. Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στην περίπτωση αντικατάστασης δελτίου που κατατίθεται όταν τα στοιχεία του κατόχου είναι ευκρινή, καθώς και όταν το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια αρχή. Τα κατατιθέμενα δελτία τηρούνται ως δικαιολογητικά.

3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, ο δικαιούχος αυτού οφείλει να υποβάλλει αμέσως υπεύθυνη δήλωση στην αστυνομική ή προξενική αρχή του τόπου διαμονής ή κατοικίας του της περιφέρειας στην οποία έλαβε χώρα η απώλεια ή η κλοπή και να παρέχει κάθε πληροφορία που να αποδεικνύει το βάσιμο των ισχυρισμών του. Η αστυνομική αρχή, πέραν των λοιπών ενεργειών της, διαβιβάζει τη δήλωση αυθημερόν στην αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας, η οποία προβαίνει στην ακύρωση της πράξης έκδοσής της και ενεργεί σχετική καταχώρηση στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων.

4. Εκείνος που ευρίσκει δελτίο ταυτότητας οφείλει να παραδώσει αυτό στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, η οποία στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρχή έκδοσής του.

5. Η αρχή έκδοσης που παραλαμβάνει το ανευρεθέν δελτίο ταυτότητας ερευνά εάν έχει ήδη μεσολαβήσει αντικατάσταση του δελτίου λαμβάνοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ενώ στη συνέχεια συσχετίζει αυτό με την πράξη ακύρωσης και προβαίνει στην καταστροφή του.

Άρθρο 6.
Διαχείριση εντύπων δελτίων ταυτότητας.
1. «Τα έντυπα δελτίου ταυτότητας αποτελούν υλικό του Ελληνικού Δημοσίου».(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τα έντυπα αυτά, καθίσταται υπόλογος για τη χρήση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για κάθε απώλεια ή φθορά σε έντυπο δελτίου ταυτότητας υποβάλλεται λεπτομερής αναφορά στη Δ.Κ.Α./Α.Ε.Α.

«Από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός υπαιτίου».(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Επιπλέον από τις οικείες διαχειρίσεις καταλογίζεται σε βάρος των υπαιτίων η αξία των εντύπων.

3. Τα έντυπα δελτίων ταυτότητας που υπέστησαν φθορά καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι αξιωματικός, που συγκροτείται από την αρχή έκδοσης μετά το πέρας της Ε.Δ.Ε. και τον καταλογισμό της αξίας του.

«Η επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικό πρακτικό εις τριπλούν, από τα οποία ένα παραμένει στο αρχείο της αρχής έκδοσης, ένα υποβάλλεται στην οικεία Διαχείριση Υλικού και ένα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφάλειας της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού».(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

4. Τα έντυπα των δελτίων ταυτότητας που από την εκτύπωσή τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται με σχετική αναφορά στην Δ.Κ.Α./Α.Ε.Α.

Άρθρο 7.
Δελτία ταυτότητας κατατασσόμενων στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
1. Οι κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μαθητές στρατιωτικών σχολών αξιωματικών ή υπαξιωματικών, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, παραδίδουν το δελτίο ταυτότητας στις αρχές κατάταξής τους, εφοδιαζόμενοι με υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας. Τα παραδιδόμενα δελτία ταυτότητας διαβιβάζονται στις αστυνομικές αρχές έκδοσής τους και καταστρέφονται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8.

«2. Όσοι δεν ολοκληρώνουν, για οποιοδήποτε λόγο τη φοίτησή τους στις σχολές της παρ. 1 δύνανται να παραλάβουν το κατατεθέν δελτίο ταυτότητάς τους, εφόσον αυτό δεν έχει καταστραφεί, άλλως εφοδιάζονται με νέο δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας»(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

3. Οι λοιποί κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις παραδίδουν το δελτίο ταυτότητάς τους στις υπηρεσίες κατάταξής τους. Οι υπηρεσίες κατάταξης διαβιβάζουν το δελτίο ταυτότητας στην αστυνομική αρχή έκδοσης για καταστροφή σύμφωνα με το άρθρο 8. Στις περιπτώσεις των κληρωτών, το δελτίο ταυτότητας συνοδεύει τα ατομικά τους έγγραφα και επιστρέφεται σε αυτούς από την στρατιωτική υπηρεσία μαζί με το απολυτήριο τους. Εάν οι κληρωτοί κατά την κατάταξή τους δεν παραδώσουν το δελτίο ταυτότητάς τους, επικαλούμενοι απώλεια, φθορά ή κλοπή, υποχρεούνται να υποβάλουν στην στρατιωτική υπηρεσία κατάταξης σχετική υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας διαβιβάζεται στην αστυνομική αρχή έκδοσης του δελτίου, η οποία ερευνά την ακρίβεια των δηλωθέντων. Σε περίπτωση μη έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η σχετική υπεύθυνη δήλωση του κληρωτού συνοδεύει τα ατομικά του έγγραφα και καταστρέφεται με την απόλυσή του.

4. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο στους απολυομένους κληρωτούς δεν παραδίδεται από την στρατιωτική υπηρεσία το κατατεθέν δελτίο ταυτότητας χορηγείται σε αυτούς σχετική βεβαίωση όπου αναγράφεται ο λόγος της μη παράδοσης. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται κατά την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Άρθρο 8.
Καταστροφή δελτίων ταυτότητας.
1. Τα δελτία ταυτότητας των κατατασσομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, τα δελτία ταυτότητας που αντικαθίστανται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνα των θανόντων ατόμων, καταστρέφονται, μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, από τις αρχές έκδοσής τους.

2. Δεν καταστρέφονται:
α. Τα δελτία ταυτότητας τα οποία χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
β. Τα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες αιτήσεις δελτίων ταυτότητας που έχουν ανακληθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί από τους κατόχους τους. Η καταστροφή αυτών γίνεται μόνο μετά την αφαίρεση – κατάσχεση των δελτίων ταυτότητας από τους κατόχους τους.

3. Η καταστροφή των δελτίων ταυτότητας ενεργείται από τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι αξιωματικός, που συγκροτείται στην αρχή έκδοσης.

Για την καταστροφή των δελτίων η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό.

«Η αρχή έκδοσης ενημερώνει άμεσα το κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων για τα καταστραφέντα δελτία ταυτότητας»(Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

4. Οι αστυνομικές αρχές οι οποίες παραλαμβάνουν από τους δήμους δελτία ταυτότητας θανόντων πολιτών, διαβιβάζουν αυτά αμέσως στις αρχές έκδοσης για την καταστροφή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 9.
Απαγόρευση έκδοσης δελτίων ταυτότητας από άλλους.
Απαγορεύεται σε κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου η έκδοση δελτίων ταυτότητας, ομοίων κατά το σχήμα, τις διαστάσεις και τις ενδείξεις, προς τα εκδιδόμενα από τις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 10.
Μεταβατική διάταξη.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 όμοιας (Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ – ΦΕΚ B 2339 – 29.08.2014)

Άρθρο 11.
Καταργούμενες διατάξεις.
Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 8200/0–441210 από 17.7.2000 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τύπος, απαιτούμενα δικαιολογητικά και αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης δελτίων ταυτότητας» (Β΄- 879), ως ισχύει.