ΟΑΕΔ. Παιδικές Κατασκηνώσεις. ∆ωρεάν όλες οι δραστηριότητες

ΟΑΕΔ
Αθήνα, 24-05-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ωρεάν όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος διαµονής σε παιδικές κατασκηνώσεις 

Σας ενηµερώνουµε ότι στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις τα ωφελούµενα παιδιά των δικαιούχων µπορούν να συµµετέχουν ∆ΩΡΕΑΝ σε κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόγραµµα που νοµίµως πραγµατοποιείται στις κατασκηνώσεις (ψυχαγωγικό, επιµορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό κ.ο.κ.).

Οποιαδήποτε οικονοµική απαίτηση αντίκειται στη φιλοσοφία και στον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράµµατος, το οποίο αποτελεί µια ∆ΩΡΕΑΝ και ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ παροχή για τα παιδιά χαµηλόµισθων εργαζοµένων και ανέργων και συνεπώς, θέτει άµεσα τους παρόχους εκτός προγράµµατος.