Ώρες εισόδου των Πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Ώρες εισόδου των Πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό του χρόνου υποδοχής του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, απετέλεσε η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.Ειδικότερα:

Η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα λοιπά ΝΠΔΔ για τις οποίες δεν ισχύει περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00 έως 14.30) γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 έως 15.00.

Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου κοινού στους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού, που ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει συνεργασία, (π.χ. υποχρέωση κατάθεσης χρημάτων μετά το πέρας των συναλλαγών), με πιστωτικά ιδρύματα και αυτή καθίσταται δυσχερής, τότε η είσοδος του κοινού επιτρέπεται μέχρι τις 14.00.

Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30 έως 15.30. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, Διοικητών και Υποδιοικητών Ν.Π.Δ.Δ.. Επίσης δεν ισχύουν οι ανωτέρω ώρες εισόδου του κοινού για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι δεν εθίγησαν, με την αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Β) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι ισχύουσες ώρες εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, οι οποίες είχαν ορισθεί κατά παρέκκλιση με ειδικές διατάξεις, ή με αποφάσεις Υπουργών κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981.

Με την έννοια αυτή, δεν καθιερώθηκε για όλες τις υπηρεσίες ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών από 09.00-15.00, δεδομένου ότι, διατηρήθηκαν σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου του κοινού.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου να τροποποιούν το ωράριο υποδοχής των πολιτών αιφνιδίως, ανατρέποντας πρακτικές που ακολουθούνται επί μακρόν, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη ταλαιπωρία στο κοινό. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση των ωρών εισόδου του κοινού θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό αυτό συστηματικά και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ειδικότερα, τα Υπουργεία πρέπει να αναρτούν στο διαδικτυακό τους τόπο και μάλιστα σε εμφανέστατο σημείο, εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες, τις ώρες εισόδου κοινού τόσο των ίδιων, όσο και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων, προκειμένου ο πολίτης να γνωρίζει τις ώρες που μπορεί να προσέρχεται στις δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς.

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΔΑ: Β44ΥΧ-ΦΗ0)ΜΤΠΥ. Ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/.70Α/15/26473 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3383/27.09.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων που στεγάζεται επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα, ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη από 08:30 έως 14:00, με εξαίρεση τις εργασίες καθημερινής λειτουργίας του Ταμείου (π.χ. παραλαβή αλληλογραφίας κ.λπ.), τις επιδόσεις από επιμελητές φορέων και δικαστικούς επιμελητές και τις προκαθορισμένες συναντήσεις συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/.70Α/15/26473 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3383/27.09.2017)

– – –

ΕΟΠΥΥ. Ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3816/28.11.2016)

ΑΚεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 έως 13:00.

• Ωράριο εισόδου κοινού στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.

ΒΠεριφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ

• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 13:00.

• Ωράριο εισόδου κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.

ΓΦαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Με την υπ’ αριθμ. 206 απόφαση της 32ης/11-4-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’), αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα της λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του οργανισμού. ΕΟΠΥΥ. Ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του

– – – – –

Είσοδος των Δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208), «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» Είσοδος και εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σχετικά: Ωράριο λειτουργίας – Ώρες εξυπηρέτησης Πολιτών