Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ και ειδικότητες

Αριθμ. απόφ. 1434/21/6-5-2014 – ΦΕΚ Β 1386 – 30.05.2014

Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ’ εφαρμογή του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/ 17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
αποφασίζει:

Α. Την έγκριση λειτουργίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46, παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 51 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΚ του ΟΑΕΔ, από το σχολικό έτος 2014-2015, στις Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν αντίστοιχα οι 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, καθώς και τον ορισμό των ειδικοτήτων που δύνανται να λειτουργήσουν σε κάθε ΣΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ως άνω νόμου, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακες με τις ειδικότητες των 51 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΚ του ΟΑΕΔ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

———

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13-7-2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την 40041/12-04-2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 639/Β/27-4-2007) .
3. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013, άρθρα 17, 20 και 46 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3996/2001, άρθρο 64 του (ΦΕΚ 170/Α΄/05-08-2011), «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
5. Το υπ’ αριθμ. 0109/2-5-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Α4 στο οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων ανά εκπαιδευτική μονάδα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Τη γνώμη των μελών του.