Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Αριθμ. 47290/Δ2 – ΦΕΚ B 838 – 30.03.2016

Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) των μαθητών όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της «Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσης τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος 2015−2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Κριτήριο για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/ μαθητριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α ́ τετραμήνου στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.

4. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου έναρξης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.

5. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ ΠΔΣ). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Στα Κέντρα ΠΔΣ λειτουργούν τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές /μαθήτριες.

7. Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήματος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος του Κέντρου.
Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδάσκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

9. Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης καλύπτει 1−5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής /μαθήτρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περίπτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.
Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης τελική έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ